Kanser Çeşitleri ve Teşhis Yolları

Kanser Çeşitleri ve Teşhis Yolları

Habis urlar çıktıkları dokulara göre, kan­ser, sarkom, koryonepitelyoma, Hodgkin, habis lenfoma, kan kanseri gibi isimler alırlar. Organ bakımından en çok görülen tumörler sırasıyla akciğer kanseri, barsak ve rektum kanseri, meme kanseri, uterus ( rahim ) kanseri, prostat kanseri, mesane ve böbrek kanseri, lemfoma ve lö­semidir. Hastalık bazen ufak bir yara veya şişlik şeklinde gorulur. Bazen fonksiyonel bir bozukluk şeklinde, ağrı, kanama veya akıntı şeklinde de başlayabilir. Deri ve me­me kanserleri, ilk belirtileri kolayca görülebileceğinden erken hissedilir ve teşhis edilirler. Kadın genital organlarının, mide, bar­sak ve karaciğer gibi iç organların en-doskobik metot iie gözlenmesi için ba­zı araçlar geliştirilmiştir. Akciğerler bronkoskop, mide gastroskop denen araçlar­la gözlenir ve gerekirse hastalıklı veya şüpheli görülen yerlerden parça alınabi­lir

Akciğerlerde ve iç organlarda meyda­na gelen tumcral büyümeler, radyolojik metot ile yani röntgen ışınları ile filmi alınarak görünür hale getirilebilirler. Has­talıklı dokudan çok ufak bir parça alıp mikroskop altında kanseri aramaya biyop­si metodu denir. Bazen organ veya doku­nun salgısını ve dökülen hücrelerini gene mikroskop altında yayıp incelemek yolu yani smear metodu ( papanicolaou ) er­ken teşhise varmak için kullanılır. Akciğer kanserinin erken teşhisi için balgamda, mide kanseri için mide suyunda ve kadın­ların kollum ( rahim ağzı ) kanserinde vajinal akıntıda bu metot uygulanabilir. Kan kanserlerinde kanın ve şekilli elemanları­nın mikroskobik incelenmesi hastalığın er­ken teşhisini ve seyrini takip etmek ola­nağını verebilmektedir.

insanların ölüm nedenleri arasında bugün için kalp hastalıklarından sonra ikinci sı­rayı alan bu hastalıktan korunmak için tek çarenin erken teşhis olduğu ve bu sayede birçok insanın kanseri yendiği u-nutulmamalıdır. Aşağıda sıralanan belirtiler ( semptomlar ) hissedildiğinde veya görüldüğünde hemen bir doktor kontrolüne baş vurulmalıdır. Ağız: Birkaç günden fazla şurup de iyileş­meyen herhangi bir ağız yarası doktora bildirilmelidir.

Gırtlak
Bir haftadan fazla suren ses kı­sıklığından kuşkulanmalıdır. Ses tellerini incelemeye tabi tutan doktor, tahriş, ilti­hap ve tümör arasında ayırıcı bir teşhise varacaktır.

Akciğer
Uzun süren öksürük, hafif ateş fazla balgam çıkarmak, yan ağrısı gibi se­bepler bir enfeksiyonda husule gelebilir. Tedavi ile geçmeyen hastalığın teşhisinin radyolopk inceleme ile kesinleştirilmesi gerekir.

Mide
Mide kanseri seyrek olarak ağrı ya­par. ilk belirtileri iştah kaybı, ishal, bü­yük abdestte siyahlıkların görülmesi, kusma veya yutarken zorluk çekmektir. Radyolojik veya endoskopik metotlar kul­lanılarak erken teşhise varılabilir.

Meme
Kadın veya erkekte bir hafta için­de kaybolmayan ağrı, şişkinlik, meme uç­larında çekilme, çukurlaşma, kanlı veya kansız herhangi bir akıntının mutlaka u zerinde durulması gerekir Eğer doktor bir şişliğin alınmasını veya biyopsi yapılmüss-nı isterse bu tetkiki geciktirmeden yaptır­malıdır Çunku kesin teşhis ancak mıkroskopık incelemeyle yapılabilir

Genıtal organlar Uzun sureli, düzensiz veya anormal kanamalar, ele gelen şiş­likler, özellikle 35 yasından sonra görül­düğünde daima muayeneyi gerektirir Âdet kesiminden sonra, yanı menopozda meydana gelebilecek her turlu akıntı veya ka­nama smear metodu ile tetkik edilmeli, ge­rekirse biyopsi yapılmalıdır Papanıcolaou testi özellikle kollum kanserinin erken teş­hisinde bir tarama metodu olarak çok yaygınlaşmıştır Kollum ve vaıen cidarın­dan sıyırma yoluyla alınan hücreler bir cam üzerine yayılır, tespit edilir ve boyan­dıktan sonra mikroskop altında incelenir Rahim kanserlerini teşhis etmek için endometrıum biyopsisi yanı probe ( kuretaı ) mutlaka yapılmalıdır. Kan Halsizlik, ateş kansızlık, lenf bezlerinin şişmesı gibi hallerde lösemi denen kan kanserinden veya Hodgkın denen di­ğer habis bir hastalıktan şüphe edilebilir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …