Jandarma Nedir

Jandarma Nedir

Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, gerektiğinde yurt savunmasına katılan silahlı askeri zabıta kuvveti. Bu kuvvette görev alan kimse de bu isimle anılır. Her türlü suçun işlenmesini önlemek, köy ve kırsal kesimde güvenliği sağlamak; şehirlerde polise yardımcı olmak; polis bulunmayan yerlerde polisin görevlerini yapmak; sınır, kıyı ve kara sularının muhafaza ve güvenliği ile gümrük bölgesinde kaçakçılığı men ve takip ve tahkik etmek jandarmanın temel vazifesidir. Ceza ve tevkif evlerinin dış güvenliğini sağlamak, harp esnasında bir kısım kuvvetleriyle yurt savunmasına katılmak da jandarmanın görevlerindendir.

Bu görevleri sabit ve seyyar jandarma birlikleri yerine getirir. idari ve lojistik bakımdan çeşitli kurumlar tarafından desteklenen bu kuvvetler uçak, helikopter ve deniz botları gibi modern araçlardan istifade ederler.

“Adalet mülkün temelidir.” esasından hareket eden ecdadımız adaletten sapmamış, örf, adet ve geleneklerine bağlı kalmış, kanunların emrettiği şekilde huzur ve sükün içerisinde yaşamaya çalışmıştır. Eski Türklerde emniyet ve asayişin temini Göktrük Kitabeleri’nde yeralan“yarganlar”la sağlanırdı. Bu bizde modern jandarmanın ilk nüvelerini teşkil etmektedir. Tarih boyunca jandarma teşkilatında önemli gelişmeler olmuştur. 1071 yılından itibaren Anadolu’ya yerleşerek kalıcı devletler kuran Türk milleti, halkın huzur ve emniyetini temin maksadıyla, çok iyi techiz edilerek eğitilmiş kuvvetler teşkil etmiştir. Osmanlı

Devleti döneminde kanun ve nizamların tetkikinde adaletin korunmasında “subaşı”, daha sonra “zaptiye” denilen birliklerden istifade edilmiştir. On dokuzuncu yüzyıldaOsmanlı Devletinde görülen batılılaşma hareketi esnasında, bütün kuruluşlarda olduğu gibi zabıta teşkilatlarında da değişiklikler görüldü. Türk ordusunun ayrılmaz bir parçası olan jandarmanın kuruluşunda 14 Haziran 1839 tarihi esas alınmıştır. 1880’li yıllarda da ingiltere ve Fransa’dan getirilen subaylar tarafından eğitilen jandarma kuvvetleri, Umum Jandarma Daire-i Merkeziyesi adı ile bir

teşkilat altında toplandı. 1904 senesinde Rumeli’de başlatılan teknik ve ıslahat hareketleri sırasında ilk defa Selanik’te jandarma ZabitMektebi açıldı. Daha sonra bu mektep istanbul’a nakledilerek, tedrisatını Yıldız’da sürdürdü. Milli Mücadelenin başladığı 1922 yılında okul Ankara’ya nakledildi. iki yıl sonra, Konya’ya taşınarak tedrisatını 1930 senesine kadar sürdürdü. 1930 yılında çıkartılan 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile subay ihtiyaçları Harp Okulundan yetişen subaylardan sağlanmaya başlandı. 1935 yılından itibaren de Jandarma Sınıf Okulu açılarak, Polis Enstitüsü ile müşterek binada eğitim ve öğretimine devam etti.

10 Haziran 1930 tarihli ve 1706 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olan bugünkü Jandarma Teşkilatının görevleri, genel olarak sulh ve harp zamanında olmak üzere ikiye ayrılır. Sulh zamanında vazifesi, kanunlara karşı olan fiil ve durumların ortaya çıkmasına mani olmak, işlenmiş suçların faillerini yakalamak ve asayişi temin etmektir. Jandarma harp zamanında ordu emrine girer. Bu sebeplerden dolayı, Jandarma Teşkilatı, emniyet ve asayiş işlerinde içişleri Bakanlığına; eğitim, teçhizat ve komuta konularında ise Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır.

Jandarmanın görev ve yetkileri 10 Mart 1983 tarih ve 2803 sayılı kanunda mülki, adli, askeri ve diğer görevleri olmak üzere dörde ayrılmıştır.

Jandarma teşkilatında eğitim ve öğretim, Eğitim Birlikleri ve Okullar Komutanlığınca sağlanır. Okullar Komutanlığı; Subay Okulu, Astsubay Okulu ve Uzman Jandarma Okulundan oluşmaktadır. 1988

yılında 3466 sayılı kanunla Uzman Jandarma Kanunu çıkarılmıştır.

Jandarma teşkilatının başında içişleri Bakanlığı tarafından seçilen, Milli Savunma Bakanlığının muvafakatı ile Cumhurbaşkanının tayin ettiği kolordu ve ordu komutanı sıfat ve yetkilerine sahip Jandarma Genel Komutanı bulunur.

Modern Türkiye’nin modern Jandarması, Türk milletinin milli menfaatlerini korumak ve milli hedeflerine varmak maksadıyla emniyet ve asayişi sağlayan en güçlü bir teşkilattır.

Jandarma
Birlik ve adalet timsalidir adım
Canımı, kanımı yurduma adadım
Mazluma ulaşan bir kolum, kanadım
Asırlardır asil ve şanlı yaşadım

Kadifedir eli, anlıdır jandarma
Çeliktendir kalbi, şanlıdır jandarma

Dinle bak jandarma, bir sözüm var sana
Hak yolda verilen bir özüm var sana
Nazardan sakınan bir gözüm var sana
Gecene şavk olan gündüzüm var sana

Kadifedir eli, anlıdır jandarma
Çeliktendir kalbi, şanlıdır jandarma

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …