ilçe Nedir

ilçe Nedir

ilçe Ne Demektir? ilçe Nedir Kısaca? ilçe Hakkında? ilçe Ne Demek? ilçe Hakkında Bilgi? ilçe Nedir?

ilçe Ne Demek, ilçe Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm kaymakamlık kaza ilçe idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir ilçelerin Genel DurumuMerkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe, idaresidir iller birden fazla ilçeden oluşur ilçelerin, kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi içişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur Bugün ülkemizde 850 adet ilçe idaresi vardır.

Her ilde birden fazla ilçe vardır il merkezi de bir ilçe oluşturur ki buna merkez ilçe denir . Merkez ilçenin idarecisi kaymakam değildir . Doğrudan doğruya bu ilçelerin yönetimi il valisi tarafından gerçekleştirilir Büyükşehir kurulan il merkezlerinde merkez ilçe kavramı ortadan kaldırılmaktadır

Kaymakam

Kaymakam ilçe idaresinin başıdır Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi olup ilçenin genel olarak idaresinden sorumludur Kaymakamlar müşterek kararname ile yani içişleri Bakanının Başbakanın ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan bir kararname ile atanırlar . Kaymakam olmak için vali olma şartlarının aksine çok özel şartlar öngörülmüştür

Buna göre kaymakam olarak tayin olunmak için Üniversitelerin Siyasal Bilgiler Hukuk iktisat işletme iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki en az 4 yıllık fakültelerden mezun olma şartı aranmaktadır . Kaymakam bir istisnai memur değil aksine güvenceli bir memurdur

Kaymakam ilçenin genel olarak idaresinden sorumlu olduğu için ilçedeki adli ve askeri örgütlerin dışındaki diğer tüm idari örgüt ve personelinden sorumludur . Bu nedenle de tüm bu idareleri ve personelini denetleme yetkisine sahiptir . Ayrıca kaymakamın halkın askerlik işleri hakkındaki talep ve şikayetlerini kabul etme ve bunları karşılamak üzere askerlik şubelerine ve dairelerine müracaat etme yetkisi vardır . Kaymakam bu durum karşısında verilen cevabı yeterli bulmazsa durumu valiye bildirir . Buna karşılık ani olaylar ve olağanüstü hallerde askeri birliklerden yardım isteme yetkisi yoktur Bu durumu ancak valiye bildirmekle yetinir

Kaymakamın en önemli sayılabilecek görevleri şunlardır Kaymakam ilçenin, her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur Kaymakam kanun tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir . Kaymakam valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir

Kaymakamlar dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini özel idare Belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler

Kaymakam denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir

Kaymakam valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir Kanun tüzük yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur

Anayasamıza göre sadece illerin yönetimi yetki genişliği ilkesine dayanması söz konusu olduğundan vali ve kaymakam arasında önemli yetki farklılıkları ortaya çıkmaktadır

Valiler yetki genişliğinden yararlanırlar Kaymakamlar ise bundan yararlanamazlar bu bakımdan valiler merkeze sormadan karar alabilirler kaymakamlar ise bunu yapamazlar

Valinin genel emir çıkarma yetkisi vardır kaymakamın ise böyle bir yetkisi yoktur Valinin il içerisindeki memurları atama yetkisi kaymakam için son derece sınırlıdır Kaymakama valinin aksine yabancı ülke konsolosları ve komşu devletlerin sınır makamları ile ilişki kurma yetkisi verilmemiştir.

ilçe idare Şube Başkanları ilçe yönetimi içinde yer alan kuruluşların başında bulunan memurlara ilçe idare şube başkanları denir Bunlar yazı işleri müdürü mal müdürü milli eğitim müdürü tarım ve köy işleri müdürü emniyet Amiri jandarma komutanı gibi merkezin ilçede, bulunan üst düzey yöneticileridir ilçe müdürleri kendi alanlarındaki işlerin yürütülmesinden kaymakam karşı sorumludurlar ilçe idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır

ilçe idare Kurulu

ilçe idare kurulu kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü sağlık ocağı hekimi ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Tarım ve Köy işleri Müdüründen oluşmaktadır ilçe idare kurulunun görevleri genellikle il idare kurulunun görevleriyle örtüşmektedir ilçe yönetimi Kaymakam ilçe idare Kurulu ilçe bakanlık müdürlükleri ilçe şube müdürlükler

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …