Hiciv Hicviye

Hiciv Hicviye Nedir

Hiciv Hicviye Ne Demek? Hiciv Hicviye Nedir? Hiciv Hicviye Nedir Kısaca? Hiciv Hicviye Ne Demektir? Hiciv Hicviye Hakkında Kısaca?

Hiciv Hicviye Ne Demek, bir kişiyi, bir toplumu, bir adeti, görülen kusur ve eksiklikleri, gülünç halleri, açık veya kapalı olarak yeren, alaya alan söz ve yazılar. Ebedi türün mizah kısmındandır. Hicivde daha çok şahsi menfaatler hakimdir. Hicveden kendisini karşı taraftan üstün görür.Halk edebiyatında “taşlama”, divan edebiyatında “hiciv”, yeni edebiyatta da “yergi” olarak tanımlanır. Hiciv, manzum ve mensur olabilir. Hiciv söyleyen ve yazanlara “heccav” veya “heca-gü” denir.

Hicvin iğneleyici, güldürücü olması ve bayağılığa düşmemesi lazımdır. Zekaya dayanan bu sanatın başarılı olabilmesi, içindeki zeka oyunu ile hicvedilenin beklenmedik şekilde alaya alınmasına bağlıdır. Yaradılıştan olan kusurlar, eksiklikler olgun insanlar için hiciv konusu yapılmaz.

Araplarda, islamiyetten evvel ve sonra, edebiyata çok önem verildiği için pekçok heccav vardı. Düşman kabileler kaside, nazım şeklinde yazılan şiirlerle hicvedilir ve tesirini gösterirdi. Hutaya, el-Ahtal, Farazdak, Cerir, Başşar, Di’bil, ibn-i Rümi ilk dönem heccavlarıdır.

islam öncesi Türk edebiyatında hiciv görülmez. Ancak daha sonra iran ve Arap edebiyatlarında görülen bu tür, zamanla Türk edebiyatına da geçmiştir. Hiciv yazan şairlerin pek çoğu hayatlarını bu yüzden kaybetmişlerdir. Peygamberimiz zamanında da Ka’b bin Züheyr’in yazdığı şiir üzerine ölüm emri çıkarılmıştır. Ancak bu şair, islamiyeti kabul ile ölümden kurtulmuştur.

Türk edebiyatında hiciv hem divan hem de halk edebiyatında görülür.

Hiciv, divan edebiyatında kaside şeklinde yazılmıştır. Daha sonra kıt’a, terkib-i bent şeklinde görülür. Zamanla sanat ve olgunlukla hicvetme kalkarak, kin, öfke, nefret, ıstırap hicve hakim oldu. Divan edebiyatında keskin zeka oyunları ile yapılan hicivler bulunduğu gibi, kaba, müstehcen hicivler de bulunmaktadır. Şeyhi’nin Harname’si, Fuzüli’nin Şikayetname’si, Nef’i’nin Siham-ı Kaza’sı, Kani’nin Hirrename’si, Surüri’nin Hezeliyat’ı, Türk Galib’in, izzet Molla’nın, Osmanzade Taib’in, Haşmet’in,
Fitnat Hanımın, Koca Ragıb Paşanın ve Ayni’nin hicve ait güzel örnekleri vardır. Eşref de hicivleriyle halk üzerinde büyük tesir uyandırmıştır.

Müstehcen hicivleriyle tanınan Neyzen Tevfik bu türün son temsilcisidir. Son devirlerde ise hiciv mizaha dönmüştür. Refik Halid Karay, Ercümend Ekrem Talü, Osman Cemal Kaygılı, Fazıl Ahmed Aykaç, Orhan Seyfi Orhon, Yüsuf Ziya Ortaç, Halil Nihad Boztepe bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …