Hersekli Arif Hikmet

Hersekli Arif Hikmet

Osmanlı şairlerinden. 1839 senesinde Hersek’in Mostar kazasında doğdu. Babası Zülfikar Nafiz Paşadır. Hersek’te tahsile başladı. Dedesi ve babası ölünce Bosna’ya taşındı. Tahsil için İstanbul’a geldi. Özel hocalardan sarf, nahif, mantık, meani, beyan dersleri aldı. Tahsilden sonra ilk olarak sadrazamlık özel kalem müdürlüğünde vazife aldı. Yedi-sekiz sene çalıştıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı. 1868 senesinde Adliye Nezaretinde çalışmaya başladı. 1883 senesinde Erzurum Asliye Hukuk

Mahkemesi reisliğine, bir müddet sonra da Bursa Bidayet Mahkemesi reisliğine tayin edildi. Bursa’daüç sene kalan arif Hikmet Bey, annesi ölünce istifa ederek, İstanbul’a geldi. Bir müddet sonra aynı görevle Manastır, Yanya ve Kastamonu’ya gönderildi. 1897 senesinde Derseadet İstinaf Mahkemesi azalığına, 1900’de İstinaf Hukük Mahkemesi Siyaseti, 1901’de Mahkeme-i Temyiz azalığına terfi etti. 1903 tarihinde Şehzadebaşı’nda öldü. Topkapı Mezarlığına defnedildi.

Kadiri yoluna mensüb alim bir kimseydi. arif Hikmet Beye göre Tanzimat inkılapları, yabancı devletlerin baskısıyla yapılmıştır. Tanzimata karşı olan arif Hikmet Bey hızlı ve kolay yazı yazardı. İfadesi samimi, şiir dilini ustalıkla kullanan bu şair, ilme son derece önem verirdi. Tasavvufa dair yazdığı gazelleri şiirlerinin en güzelleridir. Ona göre şiir hayalden ibarettir. Divan şiirinin son temsilcilerindendir. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. İnsanları kolayca tesiri altına alırdı. Hafızası fevkalade kuvvetliydi.

arif Hikmet Beye göre Müslümanlık, Hak yolunda kahramanlıktır. Hersekli arif Hikmet; Osman Şems başta olmak üzere Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Celal, Leskofçalı Galip ve Kazım Paşa gibi şairlerin meydana getirdiği, o devirde eski şiiri devam ettiren Encümen-i Şuarayı her hafta Laleli Çukurçeşme’deki evinde toplardı. Burada şiir ve edebiyat sohbetleri yapılırdı.

Eserleri
Levayih-ül-Hikem, Levami-ül-Efkar, Sevanih-ül-Beyan, Misbah- ül-izah, asar-ı Hikmet, Divan.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …