Hazine Ve Dış Ticaret Müşteşarlığı

Hazine Ve Dış Ticaret Müşteşarlığı

Devletin dış ticaret politikalarını uygulamak, hazine, para kredi ve nakit hareketleri ile iç ve dış borçlanma işlemlerini yürütmek için kurulmuş teşkilat. 13.12.1983 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 188 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) (17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak), Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevlerini belirlemiştir.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kuruluşuna ait 188 ve 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 16.4.1989 tarihinde 3274 sayılı kanun ile değiştirilerek kabul edilmiştir. Böylece, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, bütün hazine işlemlerinden, devlet borçlarının yönetiminden sorumlu duruma gelmiştir. Bütçenin uygulanması ve ödenek işlemleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda kalmıştır. Bütçe uygulamasında, ödenek işlemlerinin, nakit işlemleriyle devamı ve hazine işlemlerinin bütçe uygulamasının bir parçası olması sebebiyle Bakanlık ve Müsteşarlık arasında sürekli ve etkin bir koordinasyon kurulmuştur.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri şöyle sıralanabilir
Ekonomi ve dış ticaret politikalarının hedeflerinin tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak

Hazine, para kredi nakit hareketleri ile devletin iç ve dış borç işlemlerini düzenlemek.

Hazine işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak.

ihracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak.

iki taraflı ve çok taraflı iktisadi ve ticari anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek.

Kamu iktisadi Kuruluşları ile iktisadi Devlet Teşekküllerinin genel yatırım ve finansman programını hazırlamak, uygulanmasını takib etmek,

Bakanlar ve sermaye piyasasına ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek.

Diğer kanunlarla yukarıdaki konularla ilgili olarak verilen görevleri yapmak.

Yukarıda sıralanan görevlerle donatılmış olan Müsteşarlık, Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan, Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlık, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan müteşekkildir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …