Hayali ihracat Nedir

Hayali ihracat Nedir

hak edilmemiş bir devlet yardımının hileli yolla temini. Hayali ihracat, huküki ve ekonomik açıdan sınırlandırılması oldukça zor olan bir kavramdır. Genellikle kabul gören bir tarife göre; devletin, ihracatı teşvik maksadıyla gerçek ihracatçıya temin ettiği döviz esas alınarak belirli bir oran dahilinde sübvansiyonda bulunacağı husüsundaki kurallardan faydalanıp, fiilen ihracat yapmamasına veya resmi mercilere bildirdiğinden farklı nitelik ve nevide mal ihraç etmiş olmasına rağmen, hak etmediği miktarda sübvansiyon sağlamaya, uygulamada ve basında hayali ihracat denmiştir.Hayali ihracat çerçevesinde değerlendirilebilecek işlemler esas olarak ikiye ayrılmaktadır

A) ihracat sırasında fiili tesbite konu olan işlemler
Bunlar ana başlıklarıyla şunlardır
1. ihraç edilecek malın, gerek cins ve gerekse miktar bakımından beyannamesine uygun ancak değer
bakımından aykırı bulunması hali.
2. ihraç edilecek malın cins bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.
3. ihraç edilecek malın miktar bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.
B) ihracat sonrası yapılan tesbite konu olan işlemler:

Bu işlemler de genel olarak üçe ayrılmaktadır
1. ihraç edilen malın değer bakımından beyannamesine aykırı bulunması hali.
2. ihraç edilen mala ait ihracatçı belgelerinin tam olmasına mukabil firmanın mevcut olmayışı hali.
3. ihraç edilen malın eksik gönderilmesi hali.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …