Hasan Beyzade Ahmed Paşa Hayatı

Hasan Beyzade Ahmed Paşa Hayatı

Hasan Beyzade Ahmed Paşa Hayatı Osmanlı devlet adamı, tarihçi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Reisülküttap Küçük Han Beyin oğludur. istanbul da tahsilini tamamladıktan sonra, Divan-ı Hümayüna girdi. Üçüncü Mehmed Hanın Eğri Seferinde bulundu (1595). Daha sonra Varad ve Uyvar seferlerine katıldı. Baştezkirecilik, defterdarlık, beylerbeyliği görevlerinde bulundu. Kefe surunu tamir ettirirken, Rus kazaklarının hücumlarını bastırdı. 1636 senesinde istanbul’da vefat etti.

Hasan Beyzade Ahmed Paşa’nın Eserleri

1. Tevarih-i al-i Osman Hasan Beyzade’ye asıl şöhretini kazandıran eseridir. Genellikle Hasan Beyzade Tarihi olarak bilinen eser iki kısımda incelenir. Birinci kısım, Hoca Sadeddin Efendinin Tacü’t-Tevarih adlı eserinin özeti mahiyetindedir. ikinci kısım ise Kanüni Sultan Süleyman’dan Sultan Dördüncü Murad’a kadarki Osmanlı tarihidir. Eserin tamamen orjinal kısmı Sultan Üçüncü Mehmed devrinden itibaren olan ve tamamen yazarın müşahadelerine dayanan bölümüdür.

2. Kanije Fetihnameleri

Bir mecmuada toplanmış üç Kanije Fetihnamesi vardır. Kanije’nin ibrahim Paşa tarafından fethini anlatan fetihname en kıymetlisidir.

3. Usülü’l-Hikem fi Nizami’l-alem

ibn-i Hatib Kasım’ın Ravdatü’l-Ahyar isimli siyasetnamesinden hülasa edilen bu eserin kıymeti, sonda bulunan ve Hasan Beyzade’nin kendi hayatını yazdığı bölümdür.

4. Mecmua

Hasan Beyzade henüz hayattayken bir yakını tarafından müellifin yirmi kadar mektubunu ve muhtelif nesirlerini topladığı eserdir. Aynı mecmuada Hasan Beyzade’nin kaleminden çıkmış bir vakfiye ile çeşitli fıkralar da mevcuttur. Kaynak: Hasan Beyzade Ahmed Paşa Hayatı

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …