Halimi Çelebi Hayatı

Halimi Çelebi Hayatı? Halimi Çelebi Kimdir?

Halimi Çelebi Hayatı? Osmanlı alimlerinin büyüklerinden. Yavuz Sultan Selim Hanın hocasıdır. ismi Abdülhalim bin Alidir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. 1516 H. 922 senesinde Şamda vefat etti. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Molla Alaeddin-i Arabinin hizmetlerinde bulunup, ondan ilim öğrendi. Molla Alaeddin-i Arabinin vefatından sonra, Arap diyarına gidip, çeşitli ilimleri tahsil etti. hac vazifesini yerine getirdikten sonra, irana gitti ve oranın alimleriyle sohbetlerde bulundu. Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Mahdüminin hizmet ve sohbetinde bulunup, tasavvufta ilerledi. Daha sonra asıl memleketi olan Kastamonuya döndü. Onun maddi ve manevi ilimlerdeki üstünlüğünü duyan ve henüz padişah olmamış olan Yavuz Sultan Selim, Trabzondayken Halimi Çelebiyi kendine hoca edinip, ondan ilim öğrendi ve feyz aldı. Yavuz Sultan Selim ona pekçok iltifat ve ihsanlarda bulundu.

Halimi Çelebi Hayatı

Yavuz Sultan Selim han ile birlikte Mısır Seferine katıldı. Mısır Seferi dönüşünde Şamda vefat etti. Cenaze namazında Yavuz Sultan Selim de bulundu. Orada defn edildi. Nakledilir ki, Yavuz Sultan Selim han, Anadolu topraklarına ayak basınca, sık sık hocasını hatırlar Mevlana Abdülhalim ile sefere çıktık, şimdi sadece onun hatıralarıyla dönüyoruz. diyerek saygı ile sevgisini dile getirirdi.

Abdülhalim Efendi ilim ve irfanı yüksek, ilmiyle amil, fazilet sahibi bir zattı. Cömert, kerem sahibi ve halim yumuşak huylu idi. Az konuşur, çok dinlerdi. Kusur aramaz, herkesi bir takım üstün meziyetleriyle değerlendirirdi.

Halîmî Çelebi Kastamonu’da cami. medrese, sıbyan mektebi, imaret ve mi­safirhaneden ibaret bir külliye ile bir çif­te Hamam inşa ettirmiştir. Küpçüğez mahallesinde bulunan ve Çifte Hamam adıyla bilinen yapı halen metruk olup ki­tabesinden 920 (1514) yılında yaptırıldı­ğı anlaşılmaktadır. İsmail Hakkı Uzunçar­şılı. halk arasında Yâkub ağa camii (Ağa imareti) adıyla şöhret bulan Alacamescid mahallesindeki günümüzde hizmete açık camiyi Halîmî Çelebi’nin yaptırdığını, “atabe-i aliyye” ağalarından Yâkub Ağa’nın ise 954 (1547) yılında bu yapıyı tamir ettirip 965’te (1557) vakfiyesini tanzim ettirdiğini ortaya koymuştur. Ahmet Gökoğlu’nun caminin Yâkub Ağa tarafın­dan yaptırıldığını söylemesi yanlıştır. Yâkub Ağa Ca-mii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü Tes­cil Dairesi Arşivi’nde bulunan vakfiyesi Mehmed Behçet tarafından yayımlanmış­tır (bu yayımda Halîmî Çelebi’nin adı diz­gi yanlışı sonucu Hilmî Çelebi olarak çık­mıştır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …