Haciz Nedir

Haciz Nedir

Borcunu ödemeyen borçlunun menkul taşınabilir ve gayrimenkul taşınmaz mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması. ihtiyati haciz Vadesi gelen borcunu ödemeyen borçlunun, mallarını kaçırmak istemesi gibi hallerde, alacaklının talebi üzerine borçlunun gıyabında, mahkemeden karar alınarak, mallarına el konularak satış ve devrinin önlenmesi. Normal haciz icra-i haciz Bir alacağın tahsil edilmesi için yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı lehine, borçlunun mal ve haklarına icra memuru tarafından el konulmasıdır.

Haciz konulabilmesi, takibin kesinleşmesi şartına bağlıdır. Takibin kesinleşmesi ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde olur. Bu takdirde borçlunun mallarına haciz konulabilir.

Borçlunun elindeki malların haciz ile alınması muhafaza, tedbiridir. Ancak, haczedilen mal alacaklının rızası ile borçluda bırakılabilir. Borçlunun, borcunu karşılayacak menkul malı var ise gayrimenkulleri haczedilemez. Haczin sonuçları Haciz konulan malda borçlunun tasarruf yetkisi alacaklı lehine kalkar veya

sınırlandırılır. Haciz zaptı Haciz yapıldığının ispat vesikasıdır. Haczi caiz olmayan şeyler Borçlunun ve ailesinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için bazı malların haczine izin verilmemiştir. Devlete ait mallar, borçlunun kendisi ve mesleği için lüzumlu eşya ve elbise, ibadet eşyası ve dini kitaplar, mutfak takımı ve eşyası, şayet borçlu çiftçi ise bunun lüzumlu arazisi, çift hayvanı, zirai aletleri haczedilemez. Ancak maaşlar, ücretler, sigortalar, emekli maaş ve iratları, borçlu ve ailesinin geçimleri için lüzumlu mikdar ayrıldıktan sonra haczedilebilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …