Gubari Abdurrahman

Gubari Abdurrahman

Divan şairi ve hattat. Akşehirde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Doğum yeri çeşitli kaynaklarda değişik gösterilirse de, kendisi Kabename isimli eserinde Akşehirli olduğunu bildirmektedir. ilk tahsilini Akşehirde yaptı. istanbula gelerek, devrin yüksek alimlerinden Ali ve Müslim Çelebilerden okudu. Şeyh Hamdullahzade Mustafa Dededen sülüs ve nesih hattı öğrendi. Gubar türü yazıda usta

oldu. Bu sebeple Gubari mahlasını aldı. Bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Kanüni Sultan Süleyman Hanın Irak Seferine ordu katibi olarak katıldı. Tasavvufa olan meyli yüzünden resmi görevinden ayrılarak Emir Buhari zaviyesi şeyhi Abdüllatif Efendiye talebe oldu. Şeyh Vefa

zaviyesinde ilim ve tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Şeyh olarak memleketinde görev yaptı. Daha sonra hacca gitti. Mekkede sürre emini oldu. 1546 senesine kadar Mekkede dervişane bir hayat yaşadı. Dönüşünde, Kütahyada sancak beyi olan Kanüni Sultan Süleyman Hanın küçük oğlu Bayezidin hizmetine girdi. Bayezidin oğlu Orhan Çelebinin yetişmesinde vazifelendirildi. Bu tutumu tarikat şeyhleri tarafından hoş görülmedi. Padişah tarafından Mekkeye gönderildi. Orada 1566 da vefat etti.

Eserleri 1 Şebistan-ı Hayal ilahi aşkı terennüm eder. 1561 de başlayıp, 1562 de Mekkede tamamladı. 2 Kabename Kanüni Sultan Süleyman Hana ithaf etmiştir. Padişahın Harem-i şerife olan hizmetleri, Mekkedeki vakfiyelerinden bahseder.Mesnevi tarzındadır. 3 Yüsuf ve Züleyha ikinci Selim Hana ithaf edilmiştir. 4 Divan-ı Gubari, Şeyhname Farisidir. Firdevsiye naziredir. 5 Menasik-i Hac Mekkede yapılan muhtelif binalarla ilgili bir risaledir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …