Gözlük Nedir

Gözlük Nedir

Gözlük Nedir? Gözlük Ne Demek? Gözlük Nedir Kısaca? Gözlük Ne Demektir? Gözlük Hakkında Bilgi?

Gözlük Nedir, Görme bozukluklarını düzeltmek için mer­cek denen camlardan yapılmış alete göz­lük denir. Gözlüklerde cam yerine sente­tik veya plastik maddeden yapılmış mer­cekler de kullanılmaktadır. Gözlük, kullanılmasını gerektiren kırılma refraksiyon kusurları miyopi, hipermetropi, astigmatizm ve presbiyopi olmak üzere dört çeşittir. Çocuklarda bazı şaşı­lıkların düzeltilmesinde de gözlük kullanıl­maktadır. Miyopi uzağı görememe şeklinde beliren bir göz hastalığıdır ve genellikle ilkokul çocuklarında okula gittikleri sırada fark edilir. Bu hastalıkta görüntüyü tam reti­naya düşürebilmek için içbükey yani ırak­sak merceklerden yapılmış gözlükler kulla­nılır.

Halk arasında böyle gözlüklere uzak gözlüğü denmektedir. Hipermetropi denen göz bozukluğunda ise gözün ışınları kırabilme gücü azaldığından yakındaki cisimlerin görüntüsü retina ar­kasında odaklaşır. Bu hastalar uzağı nor­mal olarak gördükleri halde yakını göre­mezler. Hipermetropi tesbit edildiğinde hastaya dışbükey yani yakınsak mercek­lerden yapılmış gözlükler, verilir

Halk ara­sında bunlara yakın gözlüğü adı verilir. Astigmatizm ise kornea veya göz merceği­nin lens tam küresel bir eğrilikte olmayı­şından kaynaklanan bir kırılma kusurudur. Kornea meridvenleri arasındaki eğrilik fark­ları fizyolojik boyutları aştığında astigmatizma meydana gelir. Dikey ve yatay ek­senlerden gelen ışınlar bu asimetri yü­zünden tek bir noktada odaklaşamazlar, bulanık bir görüntü verirler. Burada hem uzak, hem de yakın görme bozulmuştur. Astigmatik göz kusurunu düzeltmek için silindirik merceklerden yapılmış gözlükler kullanılmaktadır. Silindirik merceğin bir yüzü düz, diğer yüzeyi ise bu yüzeyle dik acı yapan bir düzeyde bükülmüştür. Miyop ve hipermetroplarda astigmatizm beraber bulunabilir.

Presbiyopi yaşlılık sonucu gözün yakın ci­simler için uyum yapamamasından kay­naklanan bir kırılma kusurudur. 45 yaşını aşan hemen herkeste görülebilir. Bu du­rumda dışbükey yani yakınsak mercekler den yapılmış gözlükler kullanılır. Hem ya­kın hem de uzak gözlük kullananlar için çift odaklı bifokal gözlükler yapılmakta­dır.

Bazı hastalıklarda kromatik denilen renkli camdan yapılmış gözlükler de tavsiye edil­mektedir Son senelerde çerçeve içinde gözlük şek­linde kullanıiGn mercekler, yerlerini kontakt lens denilen ve kornea üzerine yer­leştirilen merceklere bırakır gibi olmuştur.

Bütün kırılma kusurlarında kullanılacak gözlükler reçete ile alınmalıdır. Göz dok­torları muayeneleri sonucu buldukları ku­surların cinsini ve derecesini reçetelerinde belirtirler. Daha sonra şahsın yüz ve göz şekline uyan bir çerçeveye gözlük teknis­yenleri tarafından reçetedeki gözlük nu­marasına göre merceklerv takılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …