Genetik Sözlük Nedir

Genetik Sözlük Nedir

Adenin Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni Amino-asit Hücrelerimizi oluşturan proteinlerin yapıtaşı olan canlı moleküller. 20 ayrı türü vardır. Vücudumuzdaki proteinlerin hangi amino-asitlerden oluşacağını genlerimiz belirler

BAC bakteriyel yapay kromozom Dna parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

Biyoteknoloji Özellikle Dna ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad.

C Dna Tamamlayıcı Dna. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen Dna şeklinde de tanımlanabilir.

Dna Deoksi-ribo-nükleik asit Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan ikili sarmal molekül.

Domain Bir protein içerisinde bulunan ve kendine ait bir fonksiyona sahip bölüm. Tek bir protein içindeki domain bölümleri, hep birlikte proteinin total fonksiyonunu belirler.

E.coli Küçük boyutlu gen yapısı dolayısıyla genetik hastalık göstermeyen ve loboratuvarda kolaylıkla üretilen bir cins bakteri. Bu sebeplerden dolayı genetik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılır.

Elektroforesis Dna parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanılan bir yöntem.

Enzim Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.

Fiziksel Harita Dna'daki kalıtıma bağlı olmayan, yani her Dna'da bulunan tanımlanabilir nirengi noktalarını gösteren tablo. insan genleri için en ayrıntısız fiziksel harita 23 kromozomun eklemlenmelerini gösterir. En ayrıntılısıysa koromozomlardaki nükleotid dizilerini gösterir.

Gen Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.

Gen Ailesi Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup.

Gen Haritalaması Bir Dna molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu haritalamada hangi genin bir diğerine göre molekülün neresinde yar aldığı ve aralarında neler bulunduğu belirlenir.

Gen Tedavisi Kalıtsal bozukluğun düzeltilmesi için sağlıklı Dna'nın, hastalıklı hücrelere doğrudan zerk edilmesi.

Genetik Kod mRNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizilerinin düzenini belirleyen nükleotid dizileri.

Genetik Belirli kalısal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı. Genom Her bir canlının kromozomlarında yer alan kalıtsal malzeme.

Genom Projesi insanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar.

Hibridizasyon Melezleme Birbirini bütünleyen iki Dna zincirinin biraraya gelerek ikili sarmal biçimindeki molekülü oluşturması.

Kilobase 1000 nükleotidlik Dna parçalarını esas alan ölçü birimi.

Klon Bankası Genom arşivi Bir canlının tüm genomunu temsil eden Dna parçacıklarının klonları.

Kromozom Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak kopylalamasına yarayan tüm bilgileri içeren ve hücre çekirdeğinde yer alan Dnalar.

Mutasyon Dna, dizisinde ortaya çıkan ve kalıtımla aktarılabilen değişiklik.

Nukleus Çekirdek Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.

Onkogen Bazı türleri kanserle de ilşkili olan bir gen. Onkogenlerin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak hücrelerin büyüme hızını etkiler.

Otoradyografi Özel maddelerle boyanmış moleküllerin ya da molekül parçalarının röntgen ışınlarıyla incelenmesi

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …