Gelin Alayı

Gelin Alayı

Osmanlılar zamanında padişah kızlarının, kız kardeşlerinin ve saltanat hanedanına mensup sultanların evlenmeleri münasebetiyle yapılan merasimin adı. Osmanlı hükümdarlarının kızlarına sultan denilirdi. Bunlar yetiştikleri zaman münasib birisiyle evlendirilirdi. Sultanların nikahları bazan Yeni Sarayda, Bazan da Paşakapısında yapılırdı. Sultana darüssaade ağası, damad paşaya da münasip görülen bir vezir vekil

olurdu. Nikahı şeyhülislam kıyar, mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel sultanın derecesine uygun olurdu. Sultan nikahından sonra hükümdar namına merasimde bulunanlara ve damat paşaya hilat giydirilirdi. Damada bundan başka sultan tarafından ikinci bir hilat gönderilir, bunu da darüssaade ağası giydirirdi.

Babaları sağ olan sultanların düğünleri pek muhteşem olurdu. Bu sebeple, damad paşa nişandan başlayarak saraya mücevherli yüzük, küpe, bilezik, incili gelin duvağı ve hamam nalını gönderirdi. Sultan, damat paşanın evine gitmeden önce çeyizi misafirlere teşhir edilirdi. Sadrazam ve diğer devlet adamları oraya kendi düğün hediyelerini de gönderirlerdi. Sonra bu çeyiz alayla damadın konağına

gönderilirdi. Düğünün müddeti muayyen değildi. 15-20 gün sürdüğü olurdu. Gelin olan sultanın alayı da kendisinin bulunduğu Eski Saraydan, yahut Yeni Saraydan itibaren takib edilirdi. Sultan, hanedana mahsus kırmızı atlas cibinlik içinde ve iki çift atlı araba ile damat paşanın konağına götürülürdü. gelin alayında sadrazam, vezirler, devlet erkanı ile düğün münasebetiyle sultanlara mahsus balmumundan yapılmış ve nahl denilen düğün tezyinatı alayın önünde giderdi.

Sultan hanım, akrabaları ve kocası tarafından karşılanır ve hareme götürülürdü. Damadın konağında kadın ve erkek misafirlere ayrı ayrı yerlerde ziyafetler çekilir ve yatsı namazından sonra misafirler evlerine dönerlerdi.Anadolunun çeşitli yörelerinde gelini alıp damat evine getiren topluluğa da gelin alayı denir. Ekseriya at üzerinde veya taksiyle getirilen geline büyük bir kalabalık refakat eder.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …