Evrenosoğulları

Evrenosoğulları Kimdir

Evrenosoğulları? Evrenosoğulları Kimdir? Evrenosoğulları Hakkında?

Evrenosoğulları Kimdir, Evrenosoğulları, Osmanlıların Rumeliyi fethi sırasında büyük ün yapmış Evrenos Gazinin kahramanlar yetiştiren ailesi. Bu sülale ismini Makedonyayı Türklere kazandıran, Rumelide büyük başarılar gösteren Hacı Evrenos Gaziden aldı. Evrenos Gazinin yedi oğlu oldu. Bunlardan, Ali Bey ile isa Bey içlerinde en çok hizmet eden ve isimlerini duyuranlardır. Ali Bey, daha babasının sağlığında gösterdiği kahramanlıklarla, kendisini tanıttı. Bundan dolayı Ali

Beye Ayyüreklü lakabı verildi. Bu başarılarından dolayı Yıldırım Bayezid, Ali Beye Engürü sancağını verdi. Yıldırım Bayezidin vefatı ile ortaya çıkan fetret devrinde Mehmed Çelebinin padişah olmasında yardımcı oldu. 1430 da Selanikin fethinde büyük kahramanlık gösterdi. 1432 tarihinden itibaren Macaristana yaptığı akında, 70.000 esirle döndü. istanbulun fethinde ve Fatihin Eflak Seferinde 1462 bulunan Ali Beyin vefat tarihi belli olmayıp, kabri Vardar Yenicesindedir.

Ali Beyin, Evrenos, Şemseddin Ahmed ve Hüseyin isminde üç oğlu olup, Bunlar da meşhur akıncı beylerinden idiler. Ahmet Bey, Fatihin işkodra Seferine katıldı. Fatih, orduy-ı hümayün ile buradan çekilirken, Ahmed Beyi 40.000 kişilik bir kuvvetle kaleyi abluka altında tutmak üzere işkodrada bıraktı.

Evrenos Beyin diğer oğlu isa Bey de akıncı sancak beylerinden olup, Arnavutluk üzerine yaptığı akınlarla Adriyatik Denizi kıyılarına kadar indi. 1443 te Haçlılarla yapılan Morava Muharebesinde büyük yararlıklar gösterdi. 1455 de 40.000 kişilik bir ordu ile italya-Arnavutluk ordusunu yok etti. isa Beyin vefatı, biraderi Ali Beyden sonra olup, Vardar Yenicesindeki türbesine defnolunmuştur. isa Beyin burada cami ve imaret gibi hayır kurumları vardır.

Evrenosoğulları Hızır Şah Beyin torunu Yüsuf Bey, 1517 de Mısır seferine katıldı. Sefer sonunda kurulan Kudüs sancağına ilk sancakbeyi oldu.

Evrenos ailesi Rumelide Evlad-ı Fatihan teşkilatının başında olarak 19. yüzyıl ortalarına kadar geldi. On dokuzuncu yüzyıldan sonra siyasi ve idari görevlerde eski tesirlerini kaybeden Evrenos ailesi mensupları, çeşitli kollar halinde zamanımıza kadar devam etmiştir.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …