Element Nedir

Element Nedir? Element Ne Demek?

Element Nedir? Elementler sembollerle gösterilir Elementler, saf maddelerdir Elementleri öz kütleleri ve erime, kaynama noktaları sabittir Elementler tabiatta hem katı, hem Sıvı hem de Gaz halinde bulunurlar Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen maddeye Element denir. Elementler Aynı cins Atomlardan meydana gelen saf maddelerdir.

Element Nedir? Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar Elementlerin, en küçük yapı taşları atomdur.

Saf ve homojen maddelerdir. Sabit öz kütleleri vardır Kullandığımız Elementler Hidrojen, Oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir Diğerleri de az miktarlarda olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez önemdedirler. Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız. Gerekli olmadığı halde birçok element, vücudumuza girer. Ancak onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır. Genel olarak bakarsak yaşamamız için gereken element miktarının çok olmadığını görürüz. Selenyum çok önemlidir. Ama gereken dozun üstündeki miktar öldürücüdür. Canlı organizmaların,kendilerine gereken maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir.

Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere karşı direnç te gelişim sürecinde kazanılmıştır. Bu direncin seviyesi, çevrelerindeki element çokluğu ile ilgilidir. Başka bir ifade ile,canlılar gerekli ve gereksiz Elementlerle iç içe yaşar. Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları yaşamsal ayrımı gerçekleştirir. Elementlerin birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen özellikleri vardır. Hem oksijen hem de Hidrojen ateşe karşı duyarlıdır. Oksijenin bizzat kendisi yanıcı değildir,sadece başka maddelerin yanmasını kolaylaştırır.

Element Nedir? Element Ne Demek?

Element Ne DemekHidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır. Ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan özellik tam tersidir. Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi söndürür.

Sodyum kararsız bir Elementtir. Klor ise oldukça toksiktir,yani bünyede zehirlenme etkisi yapar. Su içerisine az miktarda bile saf Sodyum atılırsa kuvvetli bir patlama olur. Klor az yoğunlukta kullanılır ise mikroorganizmaları yok eder. Ama yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir.

Nitekim yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak atılan klor çok seyreltilmiş haldedir. Buna rağmen onun varlığını hissederiz. Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki element bir araya gelince ilginç bir oluşum gerçekleşir.Sodyum klorür. Yani yemeklerimize kattığımız sofra tuzu. Bir element doğal yollardan bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz yoktur. Şöyle de ifade edebilirizYaşantımız için doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için zararlıdır. Örneğin kurşun insan açısından zehirlidir.Zira onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur. Cıva ve plütonyum da böyledir.

Elementlerin Sınıflandırılması Nedir?

Elementlerin Sınıflandırılması NedirElementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır. Metaller Ametaller Soygazlar Metaller Tabiatta atomik halde bulunur Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür Levha ve tel haline getirilebilir.

ısı ve Elektrik akımını iletir Oda sıcaklığında hepsi katıdır. cıva hariç Ametaller Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır Genellikle erime noktası düşüktür Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.

Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. Klor Gaz, brom Sıvı, iyot katıdır. Elektrik akımını iletmez. Karbonun bir allotropu olan grafit hariç

Soy Gazlar Nedir?

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Elementlerisoy gazdır Soy Gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda Elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir Soy gazlar nötr Atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

Elementlerin Simgeleri Nedir?

Element simgesi, her Elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, Elementler, Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı Toprak – Hava – su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda ” Altın “a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş Altın merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente, verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının ” simya ” sembolleri kullanılıyordu.

Sembol isim H Hidrojen He Helyum Li Lityum Be Berilyum B Bor C Karbon N Nitrojen O Oksijen F Flor Ne Neon Na Sodyum Mg Magnezyum Al Alüminyum.

Si Silisyum P Fosfor S Kükürt Cl Klor Ar Argon K Potasyum Ca Kalsiyum Sc Skandiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Mn Mangan Fe Demir Co Kobalt.

Ni Nikel Cu Bakır Zn Çinko Ga Galyum Ge Germanyum As Arsenik Se Selenyum Br Brom Kr Kripton Rb Rubidyum Sr Stronsiyum Y itriyum Zr Zirkon.

Nb Niyobyum Mo Molibden Tc Teknetyum Ru Rutenyum Rh Rodyum Pd Paladyum Ag Gümüş Cd Kadmiyum ın indiyum Sn Kalay Sb Antimon Te Tellür ı ıyot.

Xe Ksenon Cs Sezyum Ba Baryum La Lantan Ce Seryum Pr Praseodim Nd Neodim Pm Prometyum Sm Samaryum Eu Evropyum Gd Gadolinyum Tb Terbiyum.

Dy Disprosyum Ho Holmiyum Er Erbiyum Tm Tulyum Yb iterbiyum Lu Lutetyum Hf Hafniyum Ta Tantal W Tungsten Re Renyum Os Osmiyum ır iridyum.

Pt Platin Au Altın Hg Cıva Tl Talyum Pb Kurşun Bi Bizmut Po Polonyum At Astatin Rn Radon Fr Fransiyum Ra Radyum Ac Aktinyum Th Toryum Pa Protaktinyum. Element Nedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …