Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Ekonomi Nedir

Ekonomi Nedir

Ekonomi Nedir

Ekonomi Ne Demek? Ekonomi Nedir Kısaca? Ekonomi Ne Demektir? Ekonomi Hakkında? Ekonomi Hakkında Bilgi?

ekonomi Kökeni Yunancadaki oikia ev ve nomos kural kelimelerine dayanır, ev yönetimi demektir. Ekonomi yerine Türkçede Arapçadan geçme iktisat kelimesi de kullanılmakta­dır. ekonominin tanımı konusunda görüş birliği yoktur. O nedenle de çeşitli tanımlar ortaya atılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şöyle belirtilebilir Eko­nomi veya politik ekonomi, parayla ilgili olsun ya da olmasın, kişiler arasındaki değişim mübadele işlemlerinin incelenmesidir ekonomi, kıt üretim faktörlerinin çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere nasıl seçileceğinin ve üretilen malların tüketim amacıyla toplumun bireyleri arasın­daki dağıtımın incelenmesidir

Ekonomi, halkın günlük faaliyetlerini, gelir kazanmasını ve yaşamını sürdürmesini inceleyen bir bilimdir Ekonomi insanların tüketim ve üretim faaliyetlerini nasıl organize ettikleri konusunun incelenmesidir. Ekonomi servetin incelenmesidir. Ekonomi, toplumların nasıl geliştiğini ve medeniyetin nasıl oluştuğunu inceleyen bir bilimdir.

Görüleceği gibi, ekonominin, tanımını yapanlar bu bilime özgü çeşitli tanımlar üzerinde dururlar. Fakat bu tartışmalar gözden geçi­rilse ekonomi ile ilgili bazı ortak özellikler belirlene­bilir. Bu özelliklerin ortaya konmasıyla belki bir tanım yapılmış olmaz ama bu bilim dalının genel nitelikleri daha açık bir biçimde belirlenmiş olur.

Bunları şu biçimde sıralayabiliriz Ekonomi top­lum halinde yaşayan insanların davranışlarını konu alan yani sosyal bir bilimdir.insanların sınırsız kabul edilen maddi ihtiyaçlarının karşılanması ama­cına yöneliktir insanların maddi ihtiyaçlarını karşılayan Mal ve hizmetler, sınırlı durumdaki üretim kaynaklarıyla üretilirler.

ekonomide amaç kıt kaynakların kullanılmasından en yüksek faydanın elde edilmesidir. Ancak, mevcut kaynak arzının artı­rılması bu kaynakların mal ve hizmet üretiminde etkinliğinin artırılması ve kaynakların mülkiyetinin toplumda çeşitli kesimler arasında dağılımında Denge sağlanması bazı ortak amaçlar arasındadır. Bu özel­liklerden anlaşılacağı gibi Ekonomi Biliminin kap­samı oldukça geniştir. Hatta, günümüzde Ekonomi ile ilişkisi bulunmayan Toplumsal olayların çok az oldu­ğu söylenebilir.

Bununla birlikte, kapsadığı olayların özelliklerine göre Ekonomi Biliminin de çeşitli bö­lümleri bulunmaktadır. Bu disiplinlerinden bazıları örneğin şunlardır Mikro ekonomi, Makro ekonomi, Uluslararası Ekonomi, ekonomik Büyüme, para ve Banka

Ekonominin Sınıflandırılması Ekonomi iki Temel başlık altında Sınıflandırılabilir Kayıt Dışı Ekonomi Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir.Genel olarak bir tanım yapmak gerekirse, kayıt dışı ekonomi, gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı ekonomik, faaliyetlerin tümüdür

Kayıt içi Ekonomi Kayıt içi ekonomi resmi kayıtlara giren, kanuni belgelerle belgelendirilen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir