Çiftlik Nedir

Çiftlik Nedir

Ziraat yapılan ve farklı şekillerde işletilen muayyen büyüklükteki toprak parçaları. Osmanlı Devletinin son zamanlarında toprak hukukunda kullanılan bir ıstılah olup, dört çeşittir Reaya çiftliği Osmanlı Devletinde miri topraklar, bir takım parçalara bölünür, peşin kira demek

olan tapu bedeli karşılığında işleyecek kimselere verilirdi. Böylece irsi ve devamlı olan bir kira mukavelesi sözleşmesi yapılarak, çiftçi bu toprağı işlemekle mükellef olurdu. işletmediği takdirde toprak elinden alınıp, başkasına verilebildiği gibi, çiftçiye bazan toprağın boş bırakılmasından doğan zararları ödeme mahiyetinde resmi veya levendlik akçesi adı verilen bir tazminat da ödetilirdi. Reaya Çiftliklerinin sahası verime göre muhtelif miktarlarda olmaktaydı

Hassa çiftliği
Osmanlıların bilhassa ilk devirlerinde sipahi timarlarında doğrudan doğruya sipahiler tarafından işletilen ve kılıç yeri denilen Çiftlikler ve çayırlardır. Ayrıca hassa olarak bağ, bahçe ve değirmen kayıtlarına da rastlanmaktadır. Sipahiler, bizzat, kendisi ve ailesi toprak işleri ile uğraşmak istemedikleri takdirde kiraya vermekte serbest idiler. Bu şekilde kira ve kiraya veriş, örf ve adetlere göre ayarlanan bir nevi ortakçılık idi. Bununla beraber böyle Çiftlikler, sipahinin mutlak mülkü olmayıp

sipahi bunları kimseye satamazdı. Satsa bile bu satış ancak kendi zamanı için muteber tutulmakta, sonra gelen sipahi bu satış muamelelerini feshedebilmekteydi. Bu Çiftlikler 19. yüzyılda devletin diğer toprakları arasında kaybolmuş veya husûsi mülkler şeklinde şahıslara mal edilerek, son devrin büyük Çiftliklerinden bazılarının teşekkülüne sebeb olmuştur.

Askeri Çiftlikler
Askeri maksatlı Çiftliklerdir.Timarlı sipahilerden ayrı olarak, çiftçi askere verilen topraklardır. Bu Çiftlikleri işleyenler vergilerden muaf olup, aralarında nöbetleşe sefere giderlerdi. Yaya, atlı ve yörüklerin ellerinde bulunan Çiftlikler böyle Çiftliklerdendir.

Büyük zirai Çiftlikler Osmanlı Devletinin son zamanlarında zengin kimselerin sahib oldukları Çiftliklerdir. Çiftlik sahibi, ortağa verdikleri bu Çiftliklerden gelen mahsulü ortakçılarıyla paylaşırdı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …