Çelebizade ismail Asım Efendi

Çelebizade ismail Asım Efendi

Osmanlı şeyhülislamı, vakanüvis, fıkıh alimi. 1685 senesinde istanbulda doğdu. Küçük Çelebizade olarak tanınır. Babası ikinci Mustafa Han devri reisülküttaplarından Mehmed Efendidir. ismail Efendi, istanbuldaki medreselerde ve şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendiden akli ve nakli ilimleri tahsil edip mülazım oldu

1708 de Kenanpaşa Medresesinde müderris profesör oldu. 1719 da Arifiye Medresesine tayin edildi. 1723 te Reşid Mehmed Efendinin yerine vakanüvisliğe getirildi. Bu arada derecesi yükseltilerek Molla Gürani Medresine müderris oldu. 1729 da müderrislik derecesinin en yükseği olan Süleymaniye Medresesine tayin edildi. 1732 senesinde Kudüs payesiyle Yenişehir-i Fener kadılığına tayin oldu. Bursa ve Medine kadılıklarında bulundu. 1748 H. 1161 de istanbul kadılığına yükseltildi. 1757 de Anadolu Kazaskerliğine bir müddet sonra da, Rumeli Kazaskerliğine getirildi. 1759 senesinde yetmiş dördüncü Osmanlı şeyhülislamı oldu.

Bu yüksek vazifeyi sekiz ay kadar adalet ve doğrulukla yürüttü. Bu vazifedeyken 1760 H. 1173 senesinde istanbulda vefat etti. Kabri, Molla Gürani Mahallesindeki medresenin bahçesindedir.

Çelebizade ismail asım Efendi akli ve nakli ilimlerde derin alim ve güzel ahlak sahibi bir kimseydi. Nazım ve nesirde de yüksek derece sahibiydi. Arabi, Farisi ve Türkçe yazdığı birçok kıymetli şiirleri vardır. Bu şiirlerinde Nabi ve Nedim tarzını devam ettirmiştir. Daha çok ahlaki şiirler yazmıştır. azeri Edebiyatıyla da ilgilenmiş ve birçok azeri şaire nazireler yazmıştır.

Eserleri
Çelebizade asım Tarihi Raşid Tarihinin zeyli olup 1722-1733 seneleri arasındaki Osmanlı tarihi ile ilgili olayları anlatır. Divan Arabi, Farisi ve Türkçe şiirlerinin toplandığı kitabı. 1851de istanbulda basılmıştır. Hitay Seyahatnamesi Tercümedir. Münşeat Yazdığı mektuplarıdır. Tarih-i Nevadir-i Çin-i Maçin Tercümesi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …