Çelebi Halife

Çelebi Halife

Osmanlılar zamanında yetişen evliya ve alimlerden. Halvetiyye yolunun büyüklerindendir. ismi, Muhammed bin Mahmud, lakabı Hamidüddin, mahlası Cemaldir. Çelebi Halife diye meşhur olmuştur. Cemaleddin-i Aksarayinin torunlarındandır. Amasyada doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1493 H.899 senesinde Hicazda Mekke-i mükerreme yolunda vefat etti

Amasya ve Aksarayda ilim tahsil edip zamanının din ve fen alimlerinden ders aldı. Sadüddin Teftazaninin Muhtasarül-Meani adlı eserini okurken kalbine ilahi aşk ateşi düştü. Tasavvuf erbabından Alaeddin-i Halveti ve talebelerinden Şeyh Abdullahın sohbetlerine katılıp, feyz ve

bereketlerine kavuştu. Sonra Tokata gidip ibn-i Tahir Halvetinin hizmetine girdi. Riyazet çekip nefsini terbiye etti. Hocasının vefatı üzerine Erzincana giderek Pir Muhammed Bahaeddin Erzincani ile görüşüp, sohbetlerinde bulundu. Tasavvufta yüksek derecelere kavuştuktan ve icazet aldıktan sonra memleketine döndü.

insanlara islam dininin emir ve yasaklarını anlattı. Amasyada Hak aşıkları yetiştirdi. Fatih Sultan Mehmed Hanın oğlu Şehzade Bayezid Amasya valisiyken Çelebi Halifeye haber gönderip dua istedi. Çelebi Halife, Şehzade Bayezide duada bulundu. Şehzade Bayezid sultan olunca Çelebi Halifeyi, istanbula davet etti. istanbula gelen Çelebi Halife, yıllarca islamiyete hizmette bulunup çok talebe yetiştirdi. Sultan ikinci Bayezid Han onu iki defa ziyaret edip duasına kavuştu. Sultan ikinci Bayezid

Han, Çelebi Halifeyi kırk talebesiyle birlikte Medine-i münevvereye gönderdi. O sıralarda vukü bulan zelzele ve veba tehlikelerinin kalkması için Resülullah efendimizin huzurunda dua etmelerini istedi. Daha sonra, yapılan duaların kabul olduğu görüldü. 1493 H.899 senesinde Hicazda Mekke-i mükerreme yolunda vefat etti. Vasiyeti üzerine Tebük Korusu denilen ve hacıların yol güzergahı olan bir yere defnedildi

Çelebi Halifenin yetiştirdiği talebelerinin en gözdesi Sümbül Sinan Efendidir. Sümbül Sinan Efendi, hocasının vefatında vasiyeti üzerine yerine geçti ve kızı Safiyye Hatun ile evlendi. Sümbül Sinan Efendi de istanbulun meşhur evliyasından Merkez Efendiyi yetiştirdi. Çelebi Halife birçok kıymetli eser yazdı.

Eserleri
Tefsir-i Süre-i Fatiha, Şerhu Erbeine Hadisen Kudsiyyen, Şerhu Erbain-i Nevevi, Zübdetül-Esrar, Cevahirül-Kulüb, 6 Risale-i Etvar, Risale-i Sad Kelime-i Sıddık-i Ekber,Risale-i Fakriyye

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …