Celal Sahir Erozan

Celal Sahir Erozan

Servet-i Fünün şairlerinden. 29 Eylül 1883 te istanbulda doğdu. Babası Yemen vali ve kumandanı ismail Hakkı Paşadır. ilk tahsiline Nümune-i Terakki ilkokulunda başladı. Daha sonra tahsiline Davud Paşa Rüştiyesinde ve Vefa idadisinde devam etti. idadiden sonra iki sene hukuka devam etti ise de tahsili yarım kaldı. Çocukluk çağında yazdığı şiirlerle dikkati çekti. Dokuz yaşındayken şiir okuma ve hitabet kabiliyeti ile ikinci Abdülhamidin dikkatini çekmişti. Padişah onu saraya davet ederek şiirler okutur, konuşturur ve ona liyakat nişanı verirdi. Bu yüzden lisede okurken nişanlı şair adıyla meşhur oldu

Celal Sahir, on dört yaşından itibaren Malümat, Musavver Fen ve Edeb, Pul, Lisan gibi dergilerde şiir ve makaleleri yayımlanmaya başladı. Bu yazılarında Ahmed Celal, Velhan, Şarık, Hikmet Celal gibi takma adları kullanmıştır. Fransızcasını ilerletip, Fransız edebiyatı hakkında bilgi edinince edebi zevki değişti ve Servet-i Fünün Dergisinde şiirler yazmaya başladı. 1901de derginin kapatılmasına kadar şiir ve yazı hayatını sürdürdü.

Celal Sahir, 1903 te ilk memuriyetine başladı ve Hariciye Nezaretinde görev aldı. 1907 den sonra Kabataş ve Mercan idadilerinde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Meşrutiyetin ilanından sonra oldukça aktif bir hayata başladı. Kısa bir süre Demet adlı bir kadın dergisini çıkardı ve feminizm davasını müdafaa etti. Musavver Muhit Dergisinin müdürlüğünü yapan Celal Sahir, 1909 da kurulan Fecr-i ati topluluğuna ilk katılanlardandı. Kısa bir süre sonra topluluğun reisi oldu. Türkçülük cereyanıyle ilgilenen Celal Sahir, dilin sadeleşmesi görüşünü ileri sürdü. Bu görüşleriyle Yeni Lisan hareketinin

istanbulda ilk savunucusu oldu. 1911 de Selanike giderek, burada çıkarılan Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç Kalemler gibi dergilerde yazılar yazdı. Birinci Dünya Harbi sırasında bir ara ticaretle meşgul oldu. Cumhüriyetin ilanından sonra 1928 de Zonguldak milletvekili seçildi. Harf inkılabı kuruluna katıldı. Türk Ocaklarının 1932 de kapatılmasına kadar orada çalıştı. 1935 te akciğer kanserinden öldü. Bakırköydeki aile kabristanına gömüldü.

Celal Sahir, edebiyatımızda şair olarak tanınmasına rağmen, oldukça hacimli nesirleri de vardır. Bu yazılarında zamanın edebi eserlerini ele alır ve düşüncelerini söyler. Celal Sahirin sanat anlayışı zamanla değişmiştir. ilk şiirleri klasik nazmın özelliklerini taşır. Daha sonra Servet-i Fününda yazdığı

şiirlerde sanat için sanat prensibine bağlı kalmıştır. Şiirlerinin konusu genelde aşk ve kadındır. Yazılarında şiir estetiği üzerinde durmamıştır. Ona göre şiir bir düşünce işi değil, duygu işidir. Fecr-i ati

ve Milli Edebiyat yıllarında yazdığı şiirlerinde dili sadeleşir. Daha sonraları Türkçülük Cereyanını görüş olarak kabul etmesine rağmen, bu düşüncesini şiirlerinde aynı rahatlıkla işlememiştir. Bu devirde yazdığı şiirlerinde Mehmed Eminin tesirinde kalmıştır. Celal Sahir, Türk edebiyat ve siyaset hayatında ortaya atılan akım ve inkılapların yayılmasında ve benimsenmesinde çok etkili olmuştur

Eserleri
1 Beyaz Gölgeler 1898-1909 yılları arasında yazdığı
şiirlerin toplanmasından meydana gelmiş bir
eserdir. 2 Buhran. 3 Siyah Kitap Fecr-i ati devrinde yazdığı manzum ve mensur parçaları içine alır. Eserde 37 şiir, 10 nesir bulunmaktadır. 4 Kardeş Sesi ikinci Meşrutiyetin ilanı üzerine yazılmış bir risale olup, basılan ilk eseridir. 5 Mebus Namzetleri Siyasi, manzum, mizahi küçük bir eserdir. 6 Kıraat-i Edebiyye Fuat Köprülü ile birlikte hazırladıkları üç ciltlik orta öğretim kitabıdır. 7 Müntehab Çocuk Şiirleri Mehmed asımla birlikte ilkokullarda okutulmak için hazırlanan üç ciltlik antolojidir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …