Canlılar Ve Etkileşim

Canlılar Ve Etkileşim

Beslenme Şekline Göre Her Canlı veya canlı grubunun yaşadığı üreyebildiği bir yeri vardır. Bir canlıyı bulabilmek için yaşadığı ortamı bilmek gerekir. Her canlı yaşadığı ortama mükemmel bir uyum sağlar. Bütün Canlılar çevrelerindeki diğer canlılar ve cansızlarla sürekli alış veriş içindedir

Canlılar ile cansız çevre eko sistemi meydana getirir. Eko sistemde bulunan canlılar üreticiler tüketiciler ve ayrıştırıcılardır.

Canlılar beslenme şekillerine göre 2 grupta incelenir Üreticiler ototrof canlılar Yeşil Bitkiler Fotosentezle besinlerini kendileri yapar ve depo eder.

Tüketiciler Heterotrof Canlılar Üreticilerin hazırladıkları besinlerle geçinirler. Yani besinlerini hazır olarak alırlar. insanlar bütün hayvanlar mantarlar heterotrof canlılardır.

Otla beslenen hayvanlar otçullar yeşil Bitkilerin Fotosentez sonucu hazırladıkları besin Maddeleriyle beslenirler. Bunlar kendileri için gerekli yapı maddelerini ve enerjiyi yeşil Bitkilerden sağlarlar. Koyun keçi inek at geyik zürafa v.b. otla beslenen hayvanlardır.

Etle beslenen hayvanlar etçiller otla veya etle beslenen hayvanları avlayarak beslenirler. Böylece güneş enerjisinden dolaylı olarak yararlanırlar. Aslan kaplan kurt kedi köpek şahin atmaca gibi hayvanlar etçil hayvanlardır.

Evcilleştirilmiş kedi köpek kuşların bir bölümü balıklar ayı kaplumbağa ve insanlar hem etle hem otla beslenirler.

Hem heterotrof hem de Ototrof olan canlılar böcek kapan bitkilerdir. Bunlar böceklerle heterotrof beslenir. Fotosentez de yapabildikleri için besin üretebilirler. Azot ihtiyaçlarını böcekleri sindirerek karşılarlar.

Besin Zinciri Bir bölgede yaşayan değişik türdeki Canlıların oluşturduğu topluluğa komünite denir. Bir komünitede bulunan canlılar arasındaki besin-beslenme ilişkisine besin zinciri adı verilir.

Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar bir besin zinciri içerisindedir. Besin zincirinin en büyün enerji kaynağı güneştir. Yeşil bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi bütün canlılar için gerekli olan besin yapımında kullanır. Bu sebepten yeşil Bitkilere üretici hayvanlara da tüketici adı verilir.

Tüketiciler yeşil Bitkileri yiyen sığır koyun keçi geyik gibi hayvanlardı. Diğer tüketiciler koyun inek keçi gibi hayvanları yiyen insan aslan kaplan gibi canlılardır. insanlar yeşil bitkilerle de beslenir.

Bu besin zincirinde enerji güneşten yeşil bitkilere bitkilerden koyun inek gibi hayvanlara en sonunda koyun ve ineği yiyen aslana aktarılır.

Tüm canlılar sonunda ölür. Ayrıştırıcılar çürükçül bakteriler ve mantarlar ölü organizmaları parçalar ve ayrıştırır. Böylece madensel tuzların toprağa geri dönmesini sağlar. Yeşil bitkiler bu madensel Tuzları kullanır.

Enerji Piramidi Bir ekosistemdeki tüm canlılar beslenme ve enerji ilişkilerinin büyüklüğüne göre besin zincirlerinden bir besin ağı oluşturur.

Yeşil bitkiler Ekosistemin üreticileridir. Bitkisel üretimin bir bölümü Bitkinin kendisi tarafından tüketilir. Geri kalanıysa bitkinin büyümesine harcanır. Artan besin Bitki tarafından depolanır. Bu ekosistemdeki tüm canlıların enerji ve madde ihtiyacını karşılar. Yeşil bitkilere besin üreticileri denir.

Otçullar doğrudan doğruya besin üreticileriyle beslendikleri için birinci derece tüketicilerdir. inek koyun keçi vb. hayvanlar otla beslenir. Bunlar bitkilerden aldıkları besinlerin bir kısmını sindiremeyerek dışarı atarlar. Sindirilmiş besinlerin bir kısmı büyüme ve gelişmeye harcanır. Bir kısmı da enerji sağlar. Giren enerjinin bir kısmı da üst basamağa geçer.

Etail canlılar koyun inek vb. otçul canlılarla beslenir. Bunlar otçullardan aldıkları besinleri olduğu gibi vücutlarına katamaz. Aldıkları besinlerin bir kısmını sindiremeyerek dışarı atarlar. Sindirilmiş besinlerin bir kısmı büyüme ve gelişmeye harcanır. Bir kısmı da enerji sağlar. Giren enerjinin bir kısmı da üst basamağa geçer. Bu suretle önemli miktarda madde ve enerji azalır.

Üreticilerden otçullara otçullardan etçillere etçillerden de etçil-otçullara geçen enerji ve besin miktarı azalır.

Etçik-otçul hayvanlar da etçil ve otçullardan aldıkları besinleri olduğu gibi vücutlarına katamaz. Giren enerjinin bir kısmı üst basamağa geçer.

Besin zincirindeki canlı türlerinden birinin azalması veya aşırı artması halinde bundan diğer canlılar da etkilenir. Mesela fareleri yiyerek yaşamını sürdüren yılan ve kedi gibi hayvanların yok edildiği ortamlarda fareler aşırı ürer.

Bazı zararlı Maddeler Besin Zinciri Yoluyla insana Nasıl Ulaşır Sebze ve meyveleri parazit canlılardan korumak için yetiştiriciler tarım ilaçları kullanırlar. Kullanılan tarım ilaçlarının bir kısmı sebze ve meyvenin üzerinde kalır. Bu besinler iyice yıkanmadan yenirse ilaçlar sindirim yoluyla insan vücuduna girer. Ayrıca bu ilaçlar sulama sularıyla toprağa da ulaşır. Bunlar bitki kökleri tarafından emilerek bitkinin hücrelerine kadar gelirler. Böylece bu sebze ve meyveleri yiyen insan ve hayvanlara zararlı kimyasal maddeler geçer. Bu kimyasal maddeler insan ve hayvanların hastalanmalarına hatta ölümlerine sebep olur.

Besinleri Sıvı Halinde alan Canlılar Sindirim sistemi gelişmemiş canlılar besinlerini sıvı halde alırlar Bağırsaklarda parazit olarak yaşayan solucanlar ve tenyalar sindirilmiş besinleri tüm vücut yüzeyleriyle emer.

Mayalar küfler ve bakterilerin büyün bir kısmı çürükçül olarak yaşar. Bunlar besinlerini sıvı halinde alır. Bu canlılar ihtiyaçları olan organik besinleri kokuşmaya yüz tutmuş bitki ve hayvan artıkları üzerinden emer.

Bit pire gibi canlılar insan ve memeli hayvanların derisi üzerinde Asalak olarak yaşar. Bunlar delici ve emici olan ağızlarıyla deriyi delerek kan emer.

Çürükçüller Çürükçül canlılar doğadaki madde dönüşümünü sağlar. Bunlar organik karbon bileşiklerini Karbondioksit Su ve Alkol meydana getirecek şekilde parçalar. Azotlu maddeleri kokuşturarak yapı taşlarına ayırır. Bu sebeple çürükçüller madde çevriminde önemli rol oynar.

Böcek Yiyen Bitkiler Böcek yiyen bitkiler yaşamları için gerekli besini böceklerden sağlar. Bu bitkilerin yaprakları böceği yakalayacak ve sindirebilecek yapıdadır. Mesela su ibriği Bitkisi böceklerle beslenir.

Yaşama Şekline Göre Bazı canlılar besinlerini kendileri yapamazlar. Bu canlıları ortak yaşayanlar ve parazitler olmak üzere 2 gruba ayırabiliriz.

Ortak Yaşayanlar Bu yaşama şeklinde iki veya daha çok ortam vardır. Ortak yaşama 2 şekilde olur ATek Taraflı Ortak Yaşama Kommensalizm iki ortaktan biri diğerine zarar vermeden bu ortaklıktan yararlanır. Örneğin köpek balığının karnına tutunarak onunla birlikte yer değiştiren küçük bir balık ondan yararlanır. Fakat köpek balığına zarar vermez. Köpek balığı bulduğu besini yerken ondan dağılan artıklar küçük balığın yemi olur. Bu ortaklıkta kârlı olan küçük balıktır. Köpek balığı bu durumdan ne yararlanır ne de zarar görür.

iki Taraflı Ortak Yaşama Mutualizm Karşılıklı fayda esasına dayalı bir yaşama şeklidir. En güzel örneğini likenlerde görürüz.

Liken birliğini ilkel bir mantarla yeşil su yosunu meydana getirir. Birlikte yaşamalarına rağmen ne mantar ne de yosun kendi özelliklerini kaybetmiştir.

Mantar klorofilsiz olduğu için besin yapamaz. Lifleriyle su depo eder. Bu Suyu kökümsü tüyleri olmayan su yosununa geçirir. Ayrıca solunumu sonucu ortaya çıkan Karbondioksiti de su yosununa verir.

Su yosunu klorofilli olduğu için fotosentezle besin yapar. Mantardan sağladığı su ve karbondioksidi Fotosentezde kullanır. Mantar da gerekli besini su yosunundan alır.

Parazitlik iki Canlının birlikte yaşadığı bir yaşam biçimidir. Bu ortak yaşamda canlının biri yararlanırken diğeri zarar görür.

Parazit başka bir canlının organik maddeleriyle beslenir ve ona zarar verir. Bu tür yaşamada bir taraf için fayda diğer taraf içinse zarar söz konusudur.Vücut içindeki parazitliğe iç parazitlik vücut dışındaki parazitliğe de dış parazitlik denir.

Bağırsak solucanı tenya gibi hayvanlar iç parazitler bit pire tahtakurusu Kene gibi hayvanlar da dış parazitlerdir. Parazitler insanda çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Parazitlerin salgıladığı zehirli maddeler sağlığa çok zararlıdır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …