Bayındırlık Ve iskan Bakanlığı

Bayındırlık Ve iskan Bakanlığı

Memleketin imarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli bulunan kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idari merci. Bayındırlıkla ilgili hizmetleri yürütmek üzere 1881 de 31 maddelik bir nizamname ile Nafia Nezareti kurulmuştur. Ankarada hükumet kurulunca 1920 de çıkan kanunla, demiryolları, limanlar, köprüler ve karayolları inşa etmek, PTT tesisleri kurup işletmek, su işlerini düzenlemek ve devlet daire ve müesseselerinin her türlü bayındırlık işlerini yapmakla görevlendirilmiştir

Bugün Bayındırlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının inşaat, Milli ve Nato enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri dışında kalan şu işleri yürütmekle görevlidir

Yapı işleri, demiryolu, liman ve kıyı tesisleri inşaatı, akaryakıt ve tabii gaz boru hatları ve tesisleri yapımı ve gereken önemli tamiratı yapmak veya yaptırmak. Kara yollarının yapım ve bakımını sağlamak. Özel idarelerin yapı ve tesislerini yapmak veya yaptırmak. Ayrıca kendisine verilmiş olan proje onaylama ve denetleme hizmetleriyle diğer işleri de yerine getirmektir. l983 Aralık ayında imar ve iskan Bakanlığı ile birleştirilerek Bayındırlık ve iskan Bakanlığı adını almıştır.

Bayındırlık ve iskan Bakanlığının görevlerini yerine getirmek için şu teşkilatları vardır Bayındırlık Kurulu, Yüksek Fen Kurulu, Yapı işleri Genel Müdürlüğü, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …