Basın Nedir

Basın Nedir

Basın Nedir? Basın Ne Demektir? Basın Nedir Kısaca? Basın Ne Demek? Basın Hakkında Bilgi?

Basın Nedir, Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride gazete, mecmua dergi, salname yıllık, broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı makinaları ile çoğaltılarak geniş kitlelere kolayca ulaşma imkanı sağlanır.

Haber toplama ve bunları çeşitli vasıtalarla insanlara duyurma çalışmalarının insanlık tarihiyle yaşıt olduğu bilinmektedir. Zira ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselam zamanında Süryani, ibrani ve Arabi diller ile kerpiç üzerine kitap yazıldığı kıymetli eserlerde bildirilmektedir. Mısırda milattan önce on sekizinci asırda resmi bir gazetenin yayınlandığı, yine M.Ö. Romalılar devrinde günlük olayları halka.

duyuran acta diurnaların bir gazete hüviyeti taşıdığı, Çinde ise, 12. asırdan beri gazetenin var olduğu basın tarihçileri tarafından bildirilmektedir. Sözlü gazete denilebilecek Forum ve Agoralar da basın, tarihinde önemli yer tutarlar. Haber ve fikirlerin elle yazılıp satılması ise, 14. asrın sonları ile 15. asrın başlarında Venediklilerde görülmüştür. Zamanın Venedik parası olan Gazetta karşılığında, Gazettanti denilen müvezzilerde satılan haber el kağıtları, bugünkü gazeteciliğe adını veren bir faaliyet olmuştur.

Osmanlı ordusunun ilerleyişinin Avrupada nasıl heyacanla takib edildiği de birkaç baskı yapan bu haber kağıtları nüshalarından öğrenilmektedir. On beşinci asrın ilk yarısında matbaanın J.Gutenberg tarafından kullanılmasından sonra, müteharrik hareketli harflerle baskı tekniğine geçilmesi, basın hayatının gelişmesini ve gazeteciliğin bir meslek haline gelmesini sağlamıştır. Fakat buna rağmen 17. asra gelinceye kadar basın faaliyetleri emekleme devresinde kalmıştır

ilk zamanlar gündelik olmayan gazeteler neşredilmiş, 17. ve 18. asırlardan itibaren Almanya, ingiltere

ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde günlük gazeteler yayınlanmıştı. On sekizinci asırdan itibaren meydana gelen bazı siyasi ve ilmi gelişmeler, gazeteciliği, habercilik hüviyetinden çıkarıp, çeşitli konuların işlendiği ve kendi bünyesinde teşkilatlanmaya gidilen bir sektör haline getirdi. Ulaşım ve haberleşme vasıtalarının gelişmesi, gazetelerin yayılıp dağıtılmalarını kolaylaştırdı ve böylece büyük kitleleri etkilemesi sağlandı

Bugünkü anlayışa uygun ilk gazete, Strasburgda Almanca olarak Avisa, Relation oder Zeitung adıyla 1609da yayınlanan gazetedir. Ondan sonra, Anverstte Nieuwe Tijdingen 1619, Londrada, The Weekly News From italy and Germany 1622, Pariste, Gazette 1631, Romada Gazetta Publica 1640 yayınlanmıştır

ilk günlük gazeteler Almanyada Leipziger Zeitung 1660, ingilterede Daily Courant 1702, Fransada Journal de Paris 1777 dir. Siyasi gazetecilik ise ingilterede başlamış, ilk başmakale 1704te yazılmıştır. Fransa ve Almanyada ilk siyasi gazeteler Fransız ihtilali sırasında çıkmaya başladığı gibi, siyasi haber ve yorumu da gazeteciliğin temel vasıfları arasına soktu.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …