Banka Nedir

Banka Nedir? Banka Ne Demek Kısaca?

Banka Nedir? Sermaye, para ve kredi üzerine işlem yapan kuruluş. Bankalar faizle mevduat toplayarak, bu fonları, kredi talebinde olanlara, belirli bir karla aktarırlar. Bu asli fonksiyonunun yanısıra, para ve para ile temsil edilen kıymetlerin alım satımına aracılık etmek, iskonto, avans, senet tahsili, ticari hesaplaşma, muhafaza, teminat ve kefalet mektubu vermek şeklinde sıralanabilen işlemler de bankacılık faaliyetleri arasında sayılabilir. Hatta, kağıt para ihracı görevi de bankalarca üstlenilmiştir.

Banka Nedir? Banka Ne Demek?

Bankalar, yaptıkları işlemlere göre, emisyon bankaları Merkez Bankası, ticaret bankaları, sanayi bankaları, emlak ipotek bankaları, ziraat bankaları, halk bankaları olmak üzere çeşitleri kategorilere ayrılabilirler. Diğer taraftan sermayesine sahip olan sektör yönünden, devlet bankaları ve özel bankalar olarak iki bölümde ele alınabilir

Bankacılığın 3000 yılı aşkın bir maziye sahip olduğu Sümerler devri belirtilmektedir. Banka, teriminin menşei aslı italyanca masa anlamına gelen banco kelimesidir. Sokak başlarındaki masalarda, banker adı verilen kişiler tarafından madeni paraların ayar ölçümü, değişimi, bozulması ve muhafazası

işlemleri, sonraları organize hale gelerek bugünkü bankacılık, sektörünü ortaya çıkarmıştır. Türkiyede 1850den önce Galata Bankerlerine inhisar eden bankacılık faaliyeti, organize olarak ilk defa 1856 da Bank Osmani-şahane Banque Ottomonenin kurulması ile başlamıştır. Bunu 1863 yılında Midhat Paşanın kurduğu memleket sandıklarının, 1888 de Ziraat Bankası haline getirilmesi takip etmiştir. Cumhuriyet sonrasında milli bankacılık hareketi başlamıştır. Günümüzde Türkiyede çok sayıda milli, mahalli bankalarla birlikte yabancı bankaların şubeleri de faaliyet göstermektedir

Banka Nedir? İslam Bankacılığı Nedir?

Faizsiz çalışan islam Bankacılığının başlıca çalışma metodları şunlardır

Mudarebe Nedir?

Esas olarak bir tarafın emek bilgi ve tecrübe, diğer tarafın ise sadece sermaye koyarak yürüttükleri bir faaliyet türüdür. Emek, bilgi ve tecrübesini koyan aynı zamanda faaliyetin yönetimini de üstlenmektedir. Bu yöneticiye “mudarib” denilmektedir. Faaliyete yalnız sermayesiyle katılan kişi veya kuruma da “Rab-ül-mal” denir. Rab-ül-mal yalnız faaliyeti denetleme yetkisine sahiptir.

Mudarebe daha açık bir ifadeyle, bir tarafta sermaye sahibi kişi veya kişilerle diğer yanda bu sermayeyi emeği, bilgi ve tecrübesiyle değerlendirecek olan kişi arasında karın paylaşılması esasına göre yapılan bir anlaşma, kurulan bir ortaklıktır. Bu ortaklıkta emeğini koyan, sermayeyi yöneten, ne ana parayı geri ödemeyi ne de belirli bir kar payı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Mudarebenin Temel Özellikleri Nedir?

Sermaye sahibi olan kişi ile emeğini bilgi ve tecrübesini ortaya koyan kişinin kara ortak olmaları Tarafların kar paylarının belirli maktu olmaması, karın taraflar arasında önceden belirlenmiş bir oranda bölünmesi Zararın tamamen sermayedara ait olması Sermayenin emeğini koyan tarafından yönetilmesi Sermayedarın ise sadece denetim yetkisine sahip olmasıdır. Sermayenin altın, gümüş veya başka geçer para olması lazımdır.

islam bankaları mudarebe akdi çerçevesinde daha çok kısa süreli ticari projeleri finanse etmekte ve bu tür projelerin finansman ihtiyacını karşılamaktadır Mudarebede zarar tamamen sermayedara ait olduğundan, bu işlemde sermayedar banka faaliyetin karlılığını daha iyi değerlendirmek, kaynakların kullanımını yakından izlemek durumundadır.

Murabaha Nedir?

Sermaye sahibinin bir malı satın alıp belli bir kar payı ekleyerek müşterisine vadeli olarak satması demektir. Bir tacir, bir malı satın almak için islam bankasından kredi istediğinde, banka krediyi para olarak vermez, müşterisinin yazılı isteği talimatı üzerine, emtiayı satın alır ve üzerinde anlaştıkları kar payını ekleyerek bu kişiye satar. Bu işlemde malın fiziki olarak mevcut olması,

bankanın malı satın aldıktan sonra satması gerekir. Fiziki anlamda varlığı olmayan mücerred varlıklar patent, marka, ticari isim vb. sınai haklar için murabaha geçerli değildir. Malı satın almak isteyen müşterinin sonradan vaadinden cayması, banka için ciddi bir risk doğuracağından, bunu önlemek için, müşterinin bankaya başvurusunun veya talimatının yazılı olması istenmektedir. Vadeli olarak satılan malın bedelinin tahsili bir defada veya taksitler halinde olabilir. Banka, tahsilatı güven altına alabilmek için müşteriden güvence de isteyebilir.

Murabaha, bir kredili alış finansman tekniği olup, islam bankalarınca üretim desteği olarak nitelendirilerek uygulanmaktadır.

Müşareka Nedir?

Bir işletmenin sermayesine katılma, ona ortak olmaktır. Bu faaliyet türü, esas olarak hem sermayede hem de yönetiminde ortaklığı öngörür. Sermayedar banka, bir işletmeye sermaye koyar, ortak olur, karı veya zararı paylaşır. Müşarekanın mudarebeden farkı, mudarebede bir yanda etkin olmayan sermayedar, diğer yanda emeğini, çalışmasını ortaya koyan aktif bir girişimci olduğu halde müşareka hem sermayedarın hem de girişimcinin emek sahibinin etkin olduğu bir ortaklıktır. Diğer bir

deyişle müşarekada hem sermaye, hem yönetim ortaklığı söz konusudur. Taraflardan birinin yönetime katılmak istemediği durumlarda, yönetimi üstlenen taraf için karın belirli bir oranı, yönetici ücreti olarak belirlenir. Kardan bu ücret düşüldükten sonra kalan tutar, taraflar arasında sözleşme ile belirlenmiş oranlar dahilinde paylaşılır. Ayrıca mudarebede mali zararın sermayedarlara ait olmasına karşılık, müşarekada zarar, taraflar arasında paylaşılmaktadır

Bu tür ortaklıkta koyulan sermayenin eşit olması gerekmediği gibi, kar oranı da taraflar arasında anlaşma ile belirlenir. Kar oranının sermaye oranına bağlı olması zorunlu değildir. Banka, müşareka prensibiyle ortaklarına sermaye sağlarken, kar paylaşma oranını anlaşma ile belirlemekte serbesttir. Ancak tarafların kar paylarının önceden kesinlikle belirlenmiş olması gerekir. Zararın paylaşımında ise taraflara serbesti tanınmamıştır zarar paylaşım oranı belirlidir ve bu oran taraflarca ortaklığa konulan sermayenin, ortaklığın toplam sermayesine bölünmesi suretiyle bulunur

Müşareka Mütenakısa Nedir?

Bu tür finansmanda, başlangıçta, banka ile girişimci bir müşareka sözleşmesi çerçevesinde bir ortaklık kurarlar. Proje faaliyete geçtikten sonra, diğer taraf girişimci projenin tamamını kendi mülkiyetine geçirmek isterse, belli devreler halinde, bankanın paylarını satın alır. Zaman ilerledikçe bankanın, yatırım projelerindeki payı ve alacağı kar/zarar payı giderek azalır, sonunda proje tamamiyle diğer tarafın mülkiyetine geçer

Müzaraa ve Müsakat Nedir?

Müzaraa, özellikle tarımsal alanlarda kurulan bir ortaklık tipidir. Sermaye olarak bir taraf arazisini, diğer taraf da işgücünü koyar. Bu açıdan mudarebeye benzemektedir. Yapılan tarımsal faaliyetten sağlanan kar veya ürün, ortaklar arasında önceden belirlenmiş bir oranda paylaşılır

Müsakat da, tarımsal alanda kurulan bir ortaklık tipidir. Genellikle bu tür ortaklıkta bir meyvelik söz konusudur. Taraflardan biri meyve ağaçlarını sermaye olarak koyar, diğer taraf da ağaçların bakımını ve meyvelerin toplanmasını üstlenir. Elde edilen kar veya ürün, yine tarafların aralarında anlaştıkları oranda bölüşülür Kiralama Kiralamanın iki şekli vardır

İcare: İcare bir mülkün yahut bir makina veya techizatın kiraya verilmesidir. Burada bir iş sahibinin üretim için ihtiyaç duyduğu bir makina, bir alet veya bir gayri menkul, islam bankası tarafından satın alınarak üreticiye kiralanmaktadır. Üretici, söz konusu makina, teçhizat, bina vb. şeyleri bir süre kullanmasına karşılık, belli bir kira öder. Ödenecek kira bedeli, genellikle, kiraya verenin amortisman giderlerini karşıladıktan başka belirli bir kar payını da kapsayacak şekilde tesbit edilmektedir

İcare ve İktina: Burada islam bankası, bir malı makina, alet, bina vb. belirli bir dönem için kiraya verir, kiracı bu dönem içinde kira ile birlikte malın mülkiyetini kazandıran taksitleri de öder. Kira süresi sonunda malın mülkiyeti kiracıya geçmiş olur. icare ve iktina, mülkiyetin devriyle sonuçlanan bir uzun süreli kira sözleşmesi olarak nitelenebilir. Bu yöntem, bankaya, firmanın hesaplarını yakın kontrol altında tutmadan, riski en az düzeye indirerek yeterli bir kar sağlama imkanı vermektedir

islam bankaları, genelde kar – zarara katılma hesapları ile fon toplamaktadır. Bu hesap sahiplerine faiz veya sabit bir gelir değil, bir kar payı ödenmektedir. Ayrıca bankaların yaptığı bütün hizmetleri yapabilmektedir

Banka Nedir? Türkiyede Faaliyet Gösteren Milli Ticaret Bankaları

Kamu Sermayeli Bankalar

 • Denizcilik Bankası
  Etibank
  Sümerbank
  T.C. Ziraat Bankası
  Türkiye Emlak Bankası
  Türkiye Halk Bankası
  Türkiye Öğretmenler Bankası
  Türkiye Vakıflar Bankası

Bazı Özel Sermayeli Bankalar

 • Adabank
  Akbank
  Demirbank
  Egebank
  Eskişehir Bankası
  Finansbank
  iktisat Bankası
  Koç-Amerikan Bank
  Milli Aydın Bankası
  Netbank
  Pamukbank
  Şekerbank
  Tekstil Bankası
  Türk Dış Ticaret Bankası
  Türk Ekonomi Bankası
  Türk Ticaret Bankası
  Türkiye Garanti Bankası
  Türkiye imar Bankası
  Türkiye iş Bankası
  Türkiye ithalat ve ihracat Bankası
  Türkiye Turizm Yatırımları ve Dış Ticaret Bankası
  Türkiye Tütüncüler Bankası
  Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası
  Yapı ve Kredi Bankası
  Türkiyede, Faaliyet Gösteren Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Kamu Sermayeli Bankalar

 • iller Bankası
  Türkiye ihracat ve Kredi Bankası Türk Exim Bank
  Türkiye Kalkınma Bankası

Özel Sermayeli Bankalar

 • Avrupa Türk Yatırım Bankası
  Birleşik Yatırım Bankası
  Sınai Yatırım ve Kredi Bankası
  Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası
  Türk Merchant Bank
  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
  Yatırım Bank

Banka Nedir? Diğer Ticaret Bankaları

Türkiyede Kurulmuş Bankalar

 • Arap-Türk Bankası
  BNP-Ak Dresbnerbank
  Birleşik Türk Körfez Bankası
  Türk Mitsui Bank
  Osmanlı Bankası

Türkiyede Şube Açan Bankalar

 • Bank Mellat
  Bank of Bahrain and Kuwait B. S. C.
  Bank of Credit and Commerce International
  Banko di Roma
  Banque Indosuez
  Citibank N. A.
  Credit Lyonnais
  Habib Bank Limited
  Holantse Bank UNI N. V.
  Kıbrıs Kredi Bankası
  Manufacturers Hanover Trust Company
  Saudi American Bank
  Standard Chartered Bank
  The Chase Manhattan Bank N.A.
  The First National Bank of Boston
  Türk Bankası Limited

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …