Atatürk ilkeleri Nedir

Atatürk ilkeleri Nedir

cumhuriyetçilik türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir 1924 cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir1933

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. cumhuriyet fazilettir 1925 bugünkü hükümetimizin devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya Milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı cumhuriyettir. artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. hükümet Millet ve millet hükümettir. 1925

milliyetçilik Türkiye cumhuriyetini kuran türk halkına, türk milleti denir1930 diyarbakırlı vanlı erzurumlu trakyalı her bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır 1923.

biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur. bu toplumun fertleri ne kadar türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de, o kadar kuvvetli olur1923.

biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyarız. onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. bizim milliyetperverliğimiz her halde bencil ve gururlu bir milliyetperverlik değildir1920.

halkçılık iç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tespit edilmiştir.1921

halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir Toplum istemidir.1921

türkiye cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek, esas prensiplerimizdendir.1923

laiklik laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.1930

laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.1930

din bir vicdan meselesidir. herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. biz dine Saygı gösteririz. düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.1926

devletçilik devletçiliğin bizce anlamı şudur kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. 1936

prensip olarak devlet ferdin yerine geçmemelidir. fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.1930

kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz bununla beraber, hiç bir piyasa da başıboş değildir.1937

inkılapçılık yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, türkiye cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.1925 biz büyük bir inkılap yaptık. memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük, 1925

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …