Antlaşma Nedir

Antlaşma Nedir

Antlaşma iki ya da daha çok devletin karşılıklı olarak üstlendikleri yükümlülükle­rin yazıya geçirilmesiyle oluşan belgeye ant­laşma, adı verilir. “Antlaşma” sözcüğü çoğun­lukla çok önemli uluslararası Antlaşmalar için kullanılır. sözleşme, protokol, anlaşma ve pakt ise ikinci derecede önem taşıyan belge­lerdir. Uluslar 3.000 yılı aşkın bir süreden beri Antlaşmalar yapmakla birlikte, bunların yapı­lış biçimleri fazla değişikliğe uğramamıştır. Önce siyasal iktidarlar karşı tarafla görüşme­leri yürütecek “tam yetkili elçi” adı verilen resmi görevliler atar. Bu görevliler bir araya gelip taraflarca benimsenen görüş birliğine varmaya çalışırlar. konu ikiden fazla ülkeyi ilgilendiriyorsa, koşullan tartışmak amacıyla diplomatik görüşmeler düzenlenir. Böylece bazen iki taraflı, bazen de çok taraflı antlaş­malar, imzalanır.

Ülkelerin temsilcileri hükümetlerinin istek­lerini ve bunları elde etme karşılığında gerek­tiğinde nelerden vazgeçebileceklerini bilirler.

Uzlaşmaya varıldıktan sonra koşullar yazılır ve imzalanır. Antlaşmanın yürürlüğe girebil­mesi için taraf ülke hükümetleri ya da parla­mentolarınca onaylanması gerekir. Her ülke bir onay belgesi yazıp imzalar. Sonra bu belgeler taraflar arasında değiş tokuş edilir. Böylece her ülkenin elinde, öb ürünün imzala­dığı onay belgesi bulunur.

Ülkeler çeşitli nedenlerle Antlaşmalar ya­parlar. iki örnek vermek gerekirse, saldırıya uğrama durumunda birbirlerine karşılıklı yar­dım yükümlülüğünü üstlenebilirler ya da özel ticaret sözleşmeleri yapmak isteyebilirler. Sa­vaş sonunda da Antlaşmalar yapılır. Ne var ki, yenilmiş ulusun Antlaşma koşullarını etkileye-bilme olanağı çok azdır.

19.ve 20. yüzyıllarda zararlı ilaçların ulus­lararası denetimi, posta hizmetleri için ulus­lararası düzenlemeler, savaşları önleme giri­şimleri, savaşan ülkelerin nasıl davranacağı, savaş esirlerinin bakımı, uluslararası nitelikte­ki suçlan tanımlayan anlaşmalar, suçlulann suç işledikleri ülkeye geri verilmesi ve tüm uluslann yararına olan başka pek çok konuda anlaşmalar yapılmıştır. Günümüzde anlaşma­larla sonuçlanan görüşmeleri Birleşmiş Mil­letler gibi uluslararası kuruluşlar düzenlemek­te ve birçok ülke bunlara katılmaktadır.

20.yüzyılın önemli Antlaşmalarından bazı-lan şunlardır I. dünya Savaşı’nın (1914-18) ardından imzalanan 1919 Versailles Antlaş­ması 24 temmuz 1923’te Türkiye Büyük

millet Meclisi hükümeti ile itilaf Devletleri arasında imzalanan Lozan Barış Antlaşması, II. Dünya Savaşı’ndan (1939-45) sonra, Bir­leşmiş Milletler’in amaçlarını belirleyen Bir­leşmiş milletler Sözleşmesi 1949’da ABD ile 12 Batı avrupa devleti arasındaki, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ilişkin Antlaşma

Avrupa’nın yakın tarihinde yer alan Roma Antlaşması, 1957’de Avrupa ekonomik Top-luluğu’nun kurucu üyeleri arasında imzalandı . Nükleer dene­melerin atmosferi kirletmesi sonucunda 1967’de atmosferde, denizaltında ve uzayda nükleer Denemeler yapılmasını yasaklayan bir Antlaşma imzalandı. 1959’da uluslararası bir Antlaşmayla Antarktika yalnızca barışçı bilim­sel amaçlarla kullanılabilecek uluslararası bölge ilan edildi. Bu Antlaşma, uzay araştır-malannın yalnızca barışçı amaçlarla yürütül­mesi gerektiğini savunan, 60 devletin imzala­dığı başka bir Antlaşmanın yolunu açtı.

Antlaşmalar çeşitli nedenlerle yürürlükten kalkabilir. Ülkelerden biri işgal edilip ortadan kaldırılmış ya da Antlaşmanın, amacı geçerliği­ni yitirmiş olabilir. Eskisini geçersiz kılan yeni bir Antlaşma yapılabileceği gibi, ülkelerden biri artık Antlaşmaya taraf olmak istemediğini bildirebilir. Bir Antlaşma, taraf ülkeler arala­rında savaşıyorlarsa yürürlükten kaldırılmış sayılabilir

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …