Ahmed Muhtar Paşa

Ahmed Muhtar Paşa

93 Harbinin doğu cephesi kumandanı ve Osmanlı sadrazamı. 1839 da Bursada doğdu. Bursa Askeri Lisesini bitirdikten sonra, istanbulda Harbiyeye devam etti. Buradan 1861 de kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Hersek isyanının bastırılmasında ve Karadağ savaşlarında bulundu. Ostrok muharebesinde yaralandı. 1864 te Kozandaki isyanı bastırmakla görevlendirildi. Bu görevden döndükten kısa bir süre sonra Sultan Abdülaziz Hanın oğlu Yusuf izzeddin Efendinin öğretmenliğine memur edildi. Sultan Abdülazizin Avrupa seyahati sırasında Yusuf izzeddin Efendi ile beraber Padişahın maiyyetinde bulundu

1870 te Yemenin merkeze bağlanması için gönderilen ordunun başına geçirildi. Yemendeki başarılarından dolayı mareşalliğe yükseltildi ve Yemen valiliği verildi. 1873 de kısa bir süre Nafia nazırlığı yapan Ahmed Muhtar Paşa, meşhur 93 Harbi başladığı sırada Erzurum daki 4.Ordu Kumandanlığı vazifesinde bulunuyordu.

93 Harbi esnasında Zivin, Gedikler ve Yahniler muharebelerinde Rusları yendi. Kazandığı bu zaferler sebebiyle Sultan ikinci Abdülhamid tarafından Gazilik ünvanı ve Murassa Osmani Nişanı verildi. Bu arada çok kıymetli altın bir kılıç da hediye edildi

Ahmed Muhtar Paşa, Yahniler Savaşından on bir gün sonra vuku bulan Alacadağ Muharebesinde kısmi başarılar elde ettiyse de, neticenin aleyhte olacağını düşünerek orduyu geri çekmiştir. Aynı harbin devamı esnasında Tuna cephesinde tehlikenin artması üzerine istanbula davet edilerek, Çatalca hattı kumandanlığına getirildi. Bu görevden sonra Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Reisliğine Genelkurmay Başkanlığına tayin edildi ve 1892 de Mısır fevkalade komiserliğine getirildi.

1908 de Meşrutiyetin ilanıyla Ayan Meclisi üyeliğine getirildi. Bu görevindeki ilk icraatı Mebuslar Meclisi toplantısında Sultan Abdülhamid Hanın hal edilmesini teklif etmek oldu. Nitekim bu teklifin neticesinde Sultan tahtından indirildi

1911 de Ayan Meclisi reisliğine tayin olan Ahmed Muhtar Paşa, 22 Temmuz 1912 de sadrazam oldu. Kurduğu kabinede, üç eski sadrazam nazır olarak bulunduğu için, Büyük kabine olarak zikredilir. Bu kabinede bulunan eski sadrazamlar Kamil Paşa, Avlonyalı Ferid Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşadır. Aynı zamanda kabinede, oğlu Mahmud Muhtar Paşanın bulunmasından dolayı “Baba-oğul kabinesi olarak da anılır. Sadareti sırasında Balkan Savaşı başladı. Başarısızlıkları yüzünden sadaretten çekilmek zorunda kaldı.

1919 yılında istanbulda vefat eden Ahmed Muhtar Paşa Fatih Camii avlusunda medfundur. Matematik, takvim ve astronomi alanlarında çalışmalar yapan Ahmed Muhtar Paşanın, yazdığı eserlerden bazıları

şunlardır Riyaz-ül-Muhtar ve Mirat-ül-Mikat vel- Edvar ve bu eserin zeyli Mecmuay-ı Eşkali, Islahüt-Takvim, Takvimüs-Sinin, Takvim-i Mali, Sergüzeşt-i Hayatımın cildi sanisi, 1294-Anadoluda Rus Muharebesi.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …