9 Mayıs Avrupa Günü

9 Mayıs Avrupa Günü

9 Mayıs Avrupa Günü  5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyi’nin kuruluş tarihidir. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 5 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanır. Bu nedenle üye ülkelerde 5 Mayıs günü toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda Avrupa Konseyi’nin kuruluşu, amacı, ilkeleri anlatılır. Çalışma organları tanıtılır. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi okunur.

9 Mayıs Avrupa Günü

Avrupa yeryüzünün bilinen en eski kara parçalarından biridir. insan hakları, demokrasi, eşitlik düşüncesi dünyada ilk kez bu kıt’a ülkelerinde ortaya atıldı. Teknik önce Avrupa’da doğdu. Endüstrileşme hareketi bu kıt’a ülkelerinde başladı. Güzel Sanatlar bu kıt’a ülkelerinde doğdu, gelişti. Bu nedenlerle Avrupa hem kıt’a adı, hem de bir uygarlığın adıdır.

Avrupa Birliği’ni kurma çabalarını Avusturyalı bir devlet adamı başlattı. Öneri Birleşmiş Milletler Cemiyeti tarafından ele alındı. O sırada Almanya ikinci Dünya Savaşı hazırlığı içindeydi. Bu girişim Almanlar tarafından engellendi. ikinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa kana bulandı. Savaş sırasında kentler yakıldı. Köyler, kasabalar yok oldu. Ülkeler harabeye döndü.

Avrupa Birliği çalışmaları yeniden başladı. 1948 yılında Fransa, ingiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg dışişleri bakanları bir araya gele­rek on sekiz üyeli bir komite kurdular. Bu komite Avrupa Konseyi’nin kuru­luş hazırlığını tamamladı. 5 Mayıs 1949 günü Avrupa Konseyi’nin statüsü Fransa ingiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, irlanda isveç, italya başbakanları tarafından imzalandı. Çok geçmeden Türkiye Yunanistan, izlanda. Federal Almanya, Avusturya, isveç, Kıbrıs, Malta ispanya Avrupa Konseyi’ne üye oldular.

Avrupa Konseyi’nin Merkezi

Fransa’nın Strasbourg kentindedir. Avrupa Konseyi’nin kuruluş amaçlarını şöyle sıralayabiliriz. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde demokrasinin yerleşmesini yaşamasını sağlamak,

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek, Üye ülkelerin ekonomik yönden gelişmelerine yardımcı olmak, Üye ülkelerin sosyal, kültürel bakımdan üstün bir düzeye ulaşmasını sağlamak Avrupa Konseyi’nin organları ve özet olarak görevleri şunlardır:

Bakanlar Komitesi Üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur, kuruluşun en yüksek organıdır. Danışma Asamblesi Üye ülkelerden gelen milletvekillerinden oluşur. Sekreterya Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısından oluşur.

Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana üye ülkelere şu yararları sağlamıştır. Avrupalılar birbirini daha yakından tanımaya başlamışlardır. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır insan baklan önemli ölçüde güven altına alınmıştır. Üye ülkeler arasında kültürel anlaşmalar yapılmıştır. Avrupa Konseyi’nin kuruluşu ile Avrupa devletleri arasında savaş tehlikesi azaldı. Ülkeler arasında iyi ilişkiler dönemi başladı. Alınan bu sonuç bile Avrupa, kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların mutluluğuna bir katkıdır.

Avrupa Konseyi Üyeleri 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa insan Hakları Sözleşmesini imzaladılar. Sözleşme, insan Hakları Evrensel Bildirisinde yazılı hakların gerçekleşmesi için, Avrupa ülkelerinin ortak çalışmasını öngörüyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Belli Başlı Maddeleri Şunlardır

Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, yurttaşlarına, insan Haklan Evrensel Bildirisi’nde yazılı hakları tanır. Herkesin yaşama hakkı yasa ile güvence altındadır.

insana işkence edilemez insan onurunu kırıcı davranışlarda bulun­mak yasaktır. Hiç kimse köle ve kul gibi çalıştırılamaz. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Yargılama açıktır. Kişi savunma hakkına sahiptir.

Hiç kimse yasada yazılı olmayan bir suçtan dolayı cezalandırılamaz. Herkes aile yaşamına, konut dokunulmazlığına ve haberleşmeye saygılıdır.

Her kişi düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Kişilerin düşündüğünü anlatma ve açıklama hakları vardır. Herkes güvenliği bozmayan toplantılara katılır. Sendika ve dernek kurabilir.

Evlenme çağına gelen erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir. Bu sözleşmede belirlenen hakların kullanımı engellenemez. Sözleşmede sayılan haklar cins, soy, renk, din, dil, inanç ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır.

Savaş zamanında ve ulusun varlığı tehlikeye düştüğünde bu haklar kısıtlanabilir. Sıralanan bu hakların korunması amacıyla Avrupa insan Hakları Divanı kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara aykırı hareket edildiğinde Avrupa insan Hakları Divanı’na başvurulur.

Ayrıca kontrol et

22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere …